Indigest inyectable 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Indigest inyectable rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QA05AX90
  • EAN: 8422320031441
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Indigest inyectable rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Indigest inyectable na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Indigest inyectable kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00629-2022-001od 07.11.2023.god. za lek:

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100

UPUTSTVO ZA LEK

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABORATORIOS CALIER.S.A

C/Barselona, 26Pla del Ramassa

Les Franqueses Del Valles Barselona, Španija

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00629-2022-001od 07.11.2023.god. za lek:

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Provet dooNikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABORATORIOS CALIER.S.AC/Barselona, 26Pla del RamassaLes Franqueses Del Valles Barselona, Španija

IME LEKA

Indigest Inyectable

menbuton 100mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, ovce, koze, svinje, konje i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Natrijum-metabisulfit

Edetatna kiselina

Monoetanolamin

q.s. ad pH 8.5-8.7

Voda za injekciju

INDIKACIJE

Normalizacija funkcije organa za varenje.

Goveda:

indigestija, toksemija, ketoza, anoreksija, hepatička i pankreasna insuficijencija.

Ovce i koze:

indigestija, toksemija uključujući i graviditetnu, trovanje, hepatička i pankreasna

insuficijencija.

Svinje:

indigestija, anoreksija, trovanje, hepatička i pankreasna insuficijencija.

Konji:

toksemija, anoreksija, kolike, hepatička i pankreasna insuficijencija.

indigestija, toksemija.

Broj rešenja: 323-01-00629-2022-001od 07.11.2023.god. za lek:

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristite u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu i/ili na bilo koji od pomoćnih supstanci. Ne koristiti kod životinja sa srčanim poremećajima, hipertermijom ili opstrukcijom žučnog kanala.

Nikada ne davati mačkama.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nakon brze intravenske primene leka, može doći do tremora, ubrzanog disanja, spontane defekacije, kašlja,suzenja očiju, kijanja i iznemoglosti. Nakon intramuskularne primene leka mogu se javiti rekcije na mestu davanja, kao što su iritacija, edem i bol. Takođe je opisan nastanak nekroze tkiva, mikroskopski detektovan 28 dana nakon davanja injekcije.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, svinje, konji i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se može davati sporo intravenski i duboko intramuskularno.

Odrasla goveda:

5-7,5 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 mL rastvora za injekciju na

15-20 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Telad:

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 mL rastvora za injekciju na 10 kg telesne

mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Ovce i koze:

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 mL rastvora za injekciju na 10 kg

telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Svinje:

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 mL rastvora za injekciju na 10 kg telesne

mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Konji:

2,5-5 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 mL rastvora za injekciju na 20-40 kg

telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 mL rastvora za injekciju na 10 kg telesne

mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Veterinar treba da odredi dužinu tretmana u zavisnosti od kliničke slike.

Broj rešenja: 323-01-00629-2022-001od 07.11.2023.god. za lek:

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intravenska aplikacija mora biti spora ne kraća od 1 minuta kako bi se izbegli gore navedenineželjeni efekti. Ne davati više od 20 mL po jednom injekcionom mestu.

KARENCA

Meso: 2 dana.Mleko: 2 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Lek ne koristiti nakon isteka roka trajanja, utisnutog na pakovanju.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod konja preparat treba davati polako intravenski.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Intravensko davanje leka treba obavljati polako u vremenu ne manje od 1 minute kako bi se izbeglo pojavljivanje neželjenih efekata opisanih u odeljku 6. Ne preporučuje se davanje više od 20 mL leka intravenozno po jednom injekcionom mestu.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju da lek dodje u kontakt sa kožom ili očima,treba ih isprati čistom vodom.U slučaju akcidentalnog samoubrizgavanja odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.Tokom rukovanja lekom ne treba jesti, piti ili pušiti.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Ne davati ženkama u poslednjoj trećini graviditeta.

Interakcije

Ne davati sa rastvorima koji sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B kompleksa.

Inkompatibilnost

Ne davati sa rastvorima koje sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B- kompleksa.

Broj rešenja: 323-01-00629-2022-001od 07.11.2023.god. za lek:

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100

Predoziranje

Preporučuje se striktno pridržavanje priloženih doza.U slučaju srčane blokade aplikovati kardiotonike.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

07.11.2023. god.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla II hidrolitička grupa, volumena 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume, aluminijumskom kapicom i plavim “

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00629-2022-001 od 07.11.2023.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji