Ingelvac CircoFLEX® 1RP/doza suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ingelvac CircoFLEX® suspenzija za injekciju; 1RP/doza; bočica, 12x50mL

  • ATC: QI09AA07
  • EAN: 8606107241029
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ingelvac CircoFLEX® suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ingelvac CircoFLEX® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ingelvac CircoFLEX® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00322-17-002 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00323-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00324-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Ingelvac CircoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Boehringer Ingelheim Vetmedica GMBH

2. Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V.

1. Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka

2. C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Holandija

Podnosilac zahteva:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00322-17-002 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00323-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00324-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, Beeograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. Boehringer Ingelheim Vetmedica GMBH

Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka

2. Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V.

C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Holandija

IME LEKA

Ingelvac CircoFLEX

vakcina koja sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tipa 2suspenzija za injekciju za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza inaktivisane vakcine 1 mL sadrži:

Aktivna supstanca:

ORF2 protein cirkovirusa svinja tipa 2

RP* 1.0-3.75

*RP - Relativna potenca ELISA test u poređenju sa referentnom vakcinom

Adjuvans:

Pomoćne supstance:

natrijum-hlorid, voda za injekcije

Bistra do blago opalescentna, bezbojna do žućkasta suspenzija za injekciju.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja starijih od dve nedelje protiv cirkovirusa svinja tipa 2 PCV2, u cilju smanjenja mortaliteta, kliničkih simptoma uključujući gubitak težine i lezija limfatičnog tkiva kod oboljenja izazvanog sa PCV2 PCVD.Osim toga, pokazano je da se vakcinacijom smanjuje nazalna ekskrecija PCV2, nivo viremije u krvi i limfatičnim tkivima kao i trajanje viremije.Početak imunske zaštite nastupa 2 nedelje nakon vakcinacije i traje najmanje 17 nedelja.

KONTRAINDIKACIJE

Broj rešenja: 323-01-00322-17-002 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00323-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00324-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Vrlo često se na dan vakcinacije javlja blaga i prolazna hipertermija.U vrlo retkim slučajevima, moguća je pojava anafilaktičke reakcije koju treba tretirati simptomatski.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Jednoj životinji se, nezavisno od telesne mase, aplikuje jedna doza vakcine 1mL, intramuskularno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro promućkati.Jednoj životinji se, nezavisno od telesne mase, aplikuje jedna doza vakcine 1 mL, intramuskularno. Tokom upotrebe vakcine treba sprečiti njenu kontaminaciju.Opremu za primenu vakcina treba koristiti u skladu sa uputstvima koje daje proizvođač.Izbegavati višestruko ubadanje bočice.

Kada se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX

Vakcinisati samo svinje starije od tri nedelje.

Ne može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX, treba koristiti sledeću opremu:

Koristiti istu zapreminu vakcine Ingelvac CircoFLEX i vakcine Ingelvac MycoFLEX.

Koristiti sterilnu iglu za prenos. Sterilisane prenosne igle sa CE certifikatom se mogu nabaviti od dobavljača medicinske opreme.

Da bi se osiguralo pravilno mešanje, obaviti sledeće korake:

1. Uvući jedan kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX, a drugi kraj

prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

Uvući drugi kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

Preneti vakcinu Ingelvac CircoFLEX u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX. Ukoliko je potrebno, pažljivo pritisnite bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX da bi ste olakšali presipanje sadržaja.

Broj rešenja: 323-01-00322-17-002 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00323-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00324-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Nakon presipanja celokupnog sadržaja Ingelvac CircoFLEX bočice, izvući i baciti prenosnu iglu i praznu bočicu vakcine Ingelvac CircoFLEX.

3. Da bi se osiguralo pravilno mešanje vakcina, treba lagano protresti bočicu sa vakcinom Ingelvac

MycoFLEX dok se ne dobije mešavina ujednačene narandžaste do crvenkaste boje. Tokom vakcinacije treba pratiti i povremenim protresanjem neprekidno održavati ujednačenost obojene mešavine.

4. Ubrizgati po jednu dozu

2.mL

mešavine intramuskularno svakoj svinji, bez obzira na njenu

telesnu masu. Prilikom upotrebe, oprema za davanje vakcina se mora koristiti u skladu sa uputstvima dobijenim od proizvođača opreme.

Upotrebiti svu mešavinu vakcine odmah nakon mešanja. Neiskorišćenu smešu ili otpadni materijal treba uklonitu u skladu sa uputstvima datim u delu 13.

KARENCA

Karenca: nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati i transportovati u frižideru na temperaturi od 2° do 8°C.Ne zamrzavati.Zaštititi od svetlosti.Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe EXP naznačenog na kartonskoj kutiji i bočici.Upotrebiti odmah nakon otvaranja.

Rok upotrebe

24 meseca

Rok upotrebe posle otvaranja

Upotrebiti odmah nakon otvaranja

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

Smeju se vakcinisati samo zdrave životinje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Broj rešenja: 323-01-00322-17-002 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00323-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00324-17-001 od 02.02.2018. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Interakcije:

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji dokazuju da se ova vakcina može mešati i aplikovati na jedno injekciono mesto sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX proizvođača Boehringer Ingelheim.Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, sem gore pomenutog proizvoda. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost:

Ne mešati s drugim veterinarskim lekovima osim sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX kompanije Boehringer Ingelheim

nije za primenu kod gravidnih svinja i svinja u laktaciji.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kartonska kutija sa jednom bočicom sa 10 mL 10 doza ili 50 mL 50 doza vakcine

Kartonska kutija sa 12 bočica sa 50 mL 600 doza vakcine

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00322-17-002 od 02.02.2018.za Ingelvac CircoFLEX

323-01-00323-17-001od 02.02.2018. za Ingelvac CircoFLEX

323-01-00324-17-001od 02.02.2018.za Ingelvac CircoFLEX

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji