Ingelvac MycoFLEX® 1RP/doza suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ingelvac MycoFLEX® suspenzija za injekciju; 1RP/doza; bočica, 1x10mL (10 doza)

  • ATC: QI09AB13
  • EAN: 8606103075994
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ingelvac MycoFLEX® suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ingelvac MycoFLEX® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ingelvac MycoFLEX® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00043-2018-8-003 od 27.03.2018.

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00006-2019-8-003 od 12.02.2019.

UPUTSTVO ZA LEK

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mLIngelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173, Ingelheim/Rhein, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00043-2018-8-003 od 27.03.2018.

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00006-2019-8-003 od 12.02.2019.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE LEKA

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbHBinger Strasse 173, 55216 Ingelheim/Rhein, Nemačka

IME LEKA

Ingelvac MycoFLEX®

vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj Jsuspenzija za injekcijuza svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza inaktivisane vakcine 1 mL sadrži:

Aktivna supstanca:

Mycoplasma hyopneumoniae

soj J, izolat B-3745:

*RP - Relativna potenca ELISA test u poređenju sa referentnom vakcinom

Adjuvans:

Ostale pomoćne supstance:

natrijum-hlorid, voda za injekcije

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija svinja starijih od 3 nedelje, u cilju umanjivanja patoloških promena u respiratornom traktu plućnih lezija uzrokovanih infekcijom sa

Mycoplasma hyopneumoniae

Početak imuniteta:

nedelje nakon vakcinacije

Trajanje imuniteta:

najmanje 26 nedelja

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

Broj rešenja: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00043-2018-8-003 od 27.03.2018.

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00006-2019-8-003 od 12.02.2019.

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva su veoma retka manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve:

mogu se javiti reakcije u tipu anafilakse, koje treba tretirati simptomatski npr. davanjem

na mestu injekcije može se razviti prolazni otok prečnika do 4 centimetra, koji je ponekad praćen

crvenilom kože. Ovi otoci mogu trajati do 5 dana.

može se javiti prolazno povećanje rektalne temperature za oko 0,8°C, u trajanju do 20 sati od

momenta vakcinacije.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:- veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana; - česta 1-10 od 100 životinja; - povremena 1-10 od 1000 životinja; - retka 1-10 od 10.000 životinja;- veoma retka manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje tovne svinje ili priplodne svinje do prvog pripusta.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Jedna intramuskularna injekcija jedne doze vakcine 1mL, najbolje u muskulaturu vrata svinja starih najmanje 3 nedelje.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro promućkati.Jedna intramuskularna injekcija jedne doze vakcine 1mL, najbolje u muskulaturu vrata svinja starih najmanje 3 nedelje.Tokom upotrebe vakcine treba sprečiti njenu kontaminaciju. Izbegavati višestruko probadanje bočice.

Opremu za primenu vakcine treba koristiti u skladu sa uputstvima koje daje njen proizvođač. Koristiti opremu koja ne dozvoljava povratno kretanje vraćanje leka.

Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX: • Vakcinisati samo svinje starije od tri nedelje.

Broj rešenja: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00043-2018-8-003 od 27.03.2018.

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00006-2019-8-003 od 12.02.2019.

Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX, treba koristiti sledeću opremu:• Koristiti istu zapreminu vakcine Ingelvac CircoFLEX i vakcine Ingelvac MycoFLEX.• Koristiti sterilnu prenosnu iglu. Sterilisane prenosne igle sa CE certifikatom se mogu nabaviti od dobavljača medicinske opreme.

Da bi se osiguralo pravilno mešanje vakcina, treba obaviti sledeće korake:1. Uvući jedan kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX

2. - Uvući drugi kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

Preneti sadržaj bočice vakcine Ingelvac CircoFLEX u bočicu sa vakcinom Ingelvac

MycoFLEX. Ukoliko je potrebno, pažljivo pritisnite bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX da bi ste olakšali presipanje njenog sadržaja.

Nakon presipanja celokupnog sadržaja bočice Ingelvac CircoFLEX, treba izvući i baciti

prenosnu iglu i praznu bočicu vakcine Ingelvac CircoFLEX.

3. Da bi se osiguralo pravilno mešanje vakcina, treba lagano protresti bočicu vakcine Ingelvac

MycoFLEX, dok se ne dobije mešavina ujednačene narandžaste do crvenkaste boje. Tokom vakcinacije treba pratiti i povremenim protresanjem neprekidno održavati ujednačenost obojene mešavine vakcina.

4. Ubrizgati po jednu dozu 2 mL mešavine intramuskularno svakoj svinji, bez obzira na njenu

telesnu masu. Prilikom upotrebe, oprema za davanje vakcina se mora koristiti u skladu sa uputstvima dobijenim od proizvođača opreme.

Pre primene pomešanih vakcina potrebno je pročitati i tekst Uputstva za lek vakcine Ingelvac CircoFLEX.

Upotrebiti svu mešavinu vakcine odmah nakon mešanja. Neiskorišćenu smešu ili otpadni materijal treba ukloniti u skladu sa uputstvima datim u poglavlju 13.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati u frižideru na temperaturi 2-8°C.Ne zamrzavati.Zaštititi od svetlosti.Ne koristiti ovu vakcinu nakon isteka roka upotrebe EXP naznačenog na kartonskoj kutiji i bočici.

Broj rešenja: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00043-2018-8-003 od 27.03.2018.

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00006-2019-8-003 od 12.02.2019.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Vakcinisati samo zdrave životinje.U slučaju razvoja anafilaktičke reakcije, preporučuje se primena adrenalina.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti pokazuju da ova vakcina može da se meša sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX kompanije Boehringer Ingelheim i zatim primeni na jednom/istom injekcionom mestu.Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom sem gore pomenute vakcine. Stoga odluku o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnosti

Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima, osim sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX kompanije Boehringer Ingelheim.

Predoziranje

Nakon davanja četvorostruke doze vakcine nisu zapažene nikakve neželjene reakcije osim onih koje su opisane u poglavlju 6.

Neželjena dejstva

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKOVA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za lek

Ingelvac MycoFLEX®, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00043-2018-8-003 od 27.03.2018.

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00006-2019-8-003 od 12.02.2019.

OSTALI PODACI

Ingelvac MycoFLEX® je registrovan zaštitni znak koji se može koristiti samo uz dozvolu Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Pakovanje

Kartonska kutija sa jednom bočicom sa 10 mL 10 doza ili 50 mL 50 doza vakcine

Kartonska kutija sa 12 bočica sa 50 mL ukupno 600 doza vakcine.

Način izdavanja leka

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod

Broj dozvole:

323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za Ingelvac MycoFLEX®, 1 x 10 mL323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za Ingelvac MycoFLEX®, 1 x 50 mL

323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za Ingelvac MycoFLEX®, 12 x 50 mL

Vakcina je namenjena stimulisanju razvoja aktivnog imunskog odgovora kod svinja protiv

hyopneumoniae.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji