Interflox-100 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Interflox-100 rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01MA90
  • EAN: 8718692823167
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Interflox-100 rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Interflox-100 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Interflox-100 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL,1x100mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija 2. Metaalweg 8,Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. IME LEKA

INTERFLOX-100

100 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda,ovce,koze i svinjeenrofloksacin

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Enrofloksacin 100.0 mg

Pomoćne supstance:

n-Butanol 30.0 mg Kalijum hidroksid, voda za injekcije

4. INDIKACIJE

Goveda

Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin

Pasteurella multocida, Mannheimia haemolitica i Mycoplasma spp.

Lečenje teškog akutnog mastitisa prouzrokovanog bakterijom

Escherichia coli

osetljivom na

enrofloksacin.Lečenje infekcija digestivnog prouzrokovanih bakterijom

Escherichia coli

osetljivom na

enrofloksacin.Lečenje septikemije prouzrokovane bakterijom

Escherichia coli

osetljivom na

enrofloksacin.Lečenje akutnog mikoplazmatskog artritisa prouzrokovanog sojevima

Mycoplasma bovis

osetljiviim na enrofloksacin,kod goveda ne starijih od 2 godine.

Lečenje infekcija digestivnog trakta prouzrokovanih bakterijom

Escherichia coli

osetljivom

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

na enrofloksacin.

Lečenje septikemije prouzrokovane bakterijom

Escherichia coli

osetljivom na

enrofloksacin.Lečenje mastitisa prouzrokovanih sojevima

Staphilococcus aureus i Escherichia coli

osetljivim na enrofloksacin.

Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin,

Pasteurella multocida, Mannheimia haemolityca

Lečenje infekcija digestivnog trakta prouzrokovane bakterijom

Escherichia coli

osetljive na

enrofloksacin.Lečenje septikemije prouzrokovane bakterijom

Escherichia coli

osetljivom na

enrofloksacin.Lečenje mastitisa prouzrokovanih sojevima

Staphilococcus aureus i Escherichia coli

osetljivim na enrofloksacin.

Svinje

Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin

Pasteurella multocida, Mycoplasma spp., Actinobacillus pleuropneumoniae.

Lečenje infekcija urinarnog trakta prouzrokovanih bakterijom

Escherichia coli

na enrofloksacin.Lečenje MMA sindroma mastitis,metritis,agalakcija prouzrokovanog sa bakterijama

Escherichia coli i Klebsiella spp

osetljivim na enrofloksacin.

Lečenje infekcija digestivnog trakta koje prouzrokuju bakterije

Escherichia coli

na enrofloksacin.Lečenje septikemije prouzrokovane bakterijom

Escherichia coli

osetljivom na

enrofloksacin.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na fluorokinolone ili bilo koju drugu supstancu u sastavu leka.Ne koristiti kod konja u razvoju zbog mogućih štetnih dejstava na zglobnu hrskavicu.

6. NEŽELJENE REAKCIJE

veoma retkim slučajevima može doći do poremećaja digestivnog trakta npr. dijareja. Ovi znaci su obično blagi i prolaznog karaktera. U veoma retkim slučajevima intravenska terapija kod goveda može prouzrokovati šok, verovatno kao rezultat cirkulatornog poremećaja.

Lokalne reakcije na mestu injekcijeKod svinja se nakon intramuskularne primene leka mogu javiti inflamatorne reakcije na mestu aplikacije leka, koje mogu trajati i do 28 dana.

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana- često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja- povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja- retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE

Goveda,ovce,koze i svinje.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intravensku, subkutanu ili intramuskularnu primenu.

Ponovne injekcije treba aplikovati na različitim mestima.Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

Goveda5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara lmL leka/20 kg TM, jednom dnevno tokom 3-5 dana.Akutni mikoplazmatski artritis, koji prouzrokuju sojevi

Mycoplasma bovis

osetljivi na enrofloksacin,

kod goveda ne starijih od 2 godine: 5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1mL leka/20 kg TM jednom dnevno tokom 5 dana.

Lek treba aplikovati sporo intravenski ili subkutano.

Akutni mastitis čiji je uzročnik

Escherichia coli

5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara

mL leka/20 kg TM, sporom intravenskom injekcijom jednom dnevno tokom dva uzastopna dana. Druga doza se može dati i subkutanim putem. U ovom slučaju, primenjuje se karenca nakon subkutane primene.Na jednom mestu kod subkutane primene ne treba davati više od 10 mL.

Ovce i koze5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1 mL leka/20 kg TM, jednom dnevno subkutanom injekcijom tokom 3 dana.Na jednom mestu kod subkutane primene ne treba davati više od 6 ml.Svinje2.5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 0.5 mL leka/20 kg TM, jednom dnevno intramuskularnom injekcijom tokom 3 dana.

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Infekcije digestivnog trakta ili septikemije prouzorkovane sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1 mL leka/20 kg TM, intramuskularno jednom dnevno tokom 3 dana.

Kod svinja, injekcije treba aplikovati u vrat, u bazu uha.

Na jednom mestu kod intramuskularne primene ne treba davati više od 3 mL leka.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje,treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ponovne injekcije treba aplikovati treba na različitim mestima.

1.. KARENCA

intravenska primena

Meso i iznutrice: 5 dana.Mleko: 3 dana.

subkutana primena

Meso i iznutrice: 12 dana.Mleko: 4 dana.

Ovce:Meso i iznutrice: 4 dana.Mleko: 3 dana.

Koze:Meso i iznutrice: 6 dana.Mleko: 4 dana.

Svinje:Meso i iznutrice: 13 dana.

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

Lek čuvati u originalnom pakovanju.Ne zahteva posebne uslove čuvanja

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Prilikom upotrebe leka koristiti zvanične i lokalne smernice za upotrebu antibiotika.Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.Uvek kada je moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.Upotreba leka koji nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.Primećene su degenerativne promene zglobne hrskavice kod teladi tretiranih oralno sa 30 mg enrofloksacina/kg telesne mase tokom 14 dana.Primena enrofloksacina kod jagnjadi u razvoju po preporučenoj dozi tokom 15 dana izazvala je histološke promene u zglobnoj hrskavici, bez kliničkih simptoma.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.Izbegavati kontakt sa kožom i očima.U slučaju bilo kakvog kontakta sa lekom, oči ili kožu odmah isprati vodom.Posle korišćenja leka oprati ruke. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom korišćenja leka.Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka. Ukoliko do toga dode, treba odmah potražiti medicinsku pomoć.

Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

GovedaBezbednost veterinarskog leka je ustanovljena kod gravidnih krava tokom prve četvrtine graviditea. Lek se može koristiti kod steonih krava tokom prve četvrtine graviditeta. Primena leka tokom preostale tri četvrtine graviditeta treba biti zasnovana na proceni odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.Lek se može koristiti kod krava tokom perioda laktacije.

Ovce i kozeBezbednost veterinarskog leka nije utvrdena tokom graviditeta i laktacije. Lek koristiti samo po savetu odgovornog veterinara nakon procene odnosa koristi i rizika.

SvinjeNije utvrđena bezbednost primene leka tokom graviditeta i laktacije. Stoga se lek primenjuje u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara. Lek se može koristiti kod krmača tokom perioda laktacije.

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Interakcije

Ne koristiti enrofloksacin istovremeno sa antimikrobnim supstancama koje imaju antagonistički efekat na dejstvo hinolona npr, makrolidi, tetraciklini ili fenikoli.

Ne koristiti istovremeno sa teofilinom, jer eliminacija teofilina može biti odložena.

Predoziranje

Prilikom slučajnog predoziranja mogu se javiti poremećaji digestivnog sistema npr. povraćanje, dijareja i neurološki znaci.Kod svinja se nisu javila neželjena dejstva tokom primene 5 puta većih doza od preporučenih.Kod goveda, ovca i koza nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

Nema poznatog specifičnog antidota i u slučaju predoziranja treba koristiti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost

odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme davati sa drugim veterinarskim lekovima.

Ostale mere upozorenjaU zemljama gde je kao mera očuvanja vrste dozvoljeno hraniti strvinare uginulom stokom, pre korišćenja leševa životinja koje su kratko vreme pre uginuća tretirane ovina lekom, treba razmotriti potencijalni rizik njegovog dejstva na izleganje jaja.

1.. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Bočica od tamnog stakla hidrolitičkr klase I, zapremine 100ml, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom u slozivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj rešenja: 323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine za lek Interflox-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00349-18-001 od 14.10.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji