INTERMECTIN Super 10mg/mL+100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo INTERMECTIN Super rastvor za injekciju; 10mg/mL+100mg/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QP54AA51
  • EAN: 8718692821897
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

INTERMECTIN Super rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za INTERMECTIN Super na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za INTERMECTIN Super kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL + 100 mg/mL, 1 x 50 mL

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL + 100 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodinalek;Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS;Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.;Metaalweg 8, Venray, Holandija

IME LEKA

Intermectin Super

10 mg/mL + 100 mg/mLrastvor za injekcijuza govedaivermektin, klozulon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Glicerol formal; propilen glikol

INDIKACIJE

Intermectin Super je rastvor za injekcije indikovan za lečenje i kontrolu sledećih parazita kod goveda:

Želudačno-crevne nematode

odrasli i larve četvrte faze

Ostertagia ostertagi

uključujući i inhibirane larve

O. lyrataHaemonchus placeiTrichostrongylus axeiT. colubriformisCooperia oncophoraC. punctata

Broj rešenja: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 100 mL

Bunostomum phlebotomumOesophagostomum radiatumStrongyloides papillosus

Nematodirus helvetianus

N. spathiger

spp. odrasli

Plućne nematode

odrasli i larve četvrte faze

Dictyocaulus viviparous

uključujući i inhibisane larve

Metilji

Fasciola hepatica

Nematode

Štrkljevi

Hypoderma bovisH. lineatum

Grinje:

Psoroptes bovisSarcoptes scabiei

Linoghatnus vituliHaematopinus eurysternusSolenopotes capillatus

Lek se takođe može koristiti za suzbijanje parazita

Damalinia bovis

Chorioptes bovis

ali potpuno eliminisanje infekcije možda neće biti postignuto.

Perzistentna dejstvo

Primena leka u preporučenoj dozi, 0,2 mg ivermektina po kg telesne mase, sprečava reinfekciju životinja sa sledećim nematodama:

Haemonchus placei

spp i do 14 dana nakon tretmana;

Trichostrongilus axei

Ostertagia ostertagi

Oesophagostomum radiatum

do 21 dan nakon

tretmana i sa

Dictiocaulus viviparus

do 28 dana nakon tretmana.

Vreme lečenja mora biti zasnovano na epidemiološkoj situaciji i mora biti prilagođeno svakom pojedinačnom slučaju. Plan doziranja treba da sačini veterinar.

KONTRAINDIKACIJE

Ne aplikovati intramuskularno ili intravenski. Lek je namenjen za upotrebu kod goveda. Lek se ne sme koristiti kod drugih životinjskih vrsta jer može izazvati ozbiljne neželjene efekte, uključujući smrt kod pasa.

Broj rešenja: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Može se javiti prolazna nelagodnost kod goveda nakon supkutane primene.U retkim slučajevima primećen je otok mekog tkiva na mestu injekcije. Ove reakcije prolaze bez lečenja.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje supkutano.

Preporučena doza je 0,2 mg ivermektina i 2,0 mg klorsulona na 1 kg telesne težine, što odgovara 1 mL leka na 50 kg telesne težine.Lek se aplikuje supkutano u prednji ili zadnji deo ramena koristeći iglu 15-20 mm. Kada se daje više od 10 mL leka, doza se mora podeliti na dva mesta ubrizgavanja. Iglu trena zameniti novom sterilnom iglom nakon svakih 10-12 injekcija ili češće ako je igla kontaminirana. Na temperaturama ispod 5 °C, lek postaje viskozniji, što može izazvati probleme tokom primene. Zbog lakšeg ubrizgavanja treba zagrejati lek i špric na 15 °C.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intermectin Super treba aplikovati isključivo supkutano, koristeći aseptične uslove. Govedima se lek aplikuje ispred i iza lopatice.Da bi se obezbedila tačna doza, telesna masa životinje mora biti određena što je tačnije moguće kako bi se izbeglo pogrešno doziranje.

KARENCA

Goveda:Meso i jestiva tkiva: 66 dana.

Ne sme se koristiti kod životinjana koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu, uključujući i tokom perioda zasušenja. Ne primenjujte kod steonih junica namenjenih za proizvodnju mleka za ljudsku ishranu u roku od 60 dana od prvog telenja.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Broj rešenja: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 100 mL

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićen od svetla.

Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se može koristiti samo kod goveda i kod mlečnih krava koje nisu u laktaciji.Treba izbegavati sledeće aktivnosti, jer one povećati rizik od razvoja rezistencije na lekove i mogu dovesti do neuspeha lečenja:

prečesta i ponovljena upotreba antihelmintika iste klase u dužem periodu;

subdoziranje, što može biti zbog netačne procene telesne mase životinje, greške u doziranju lekova ili zbog pogrešne kalibracije uređaja za doziranje ako postoji.

Ako se sumnja na kliničku rezistenciju na anthelmintik, moraju se uraditi odgovarajući testovi npr. test za smanjenje broja jaja parazita u fecesu. Ako test potvrdi otpornost na dati anthelmintik, mora se koristiti farmakološka klasa anthelmintika sa drugim mehanizmom delovanja. U Evropskoj uniji je zabeležena rezistencija

spp na makrociklične laktone uključujući ivermektin kod

goveda. Stoga, upotreba ovog proizvoda mora biti zasnovana na nacionalnim regionalnim, lokalnim epidemiološkim informacijama o osetljivosti na valjkaste crve i preporukama o tome kako ograničiti dalji razvoj otpornosti na anthelmintike.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek ne sadrži antimikrobni konzervans. Očistiti poklopac bočice pre uzimanja svake doze.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne pušiti, jesti ili piti dok rukujete ovim lekom. Oprati ruke nakon upotrebe. Proizvod može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije. Izbegavajte slučajno samoubrizgavanje. U slučaju samoubrizgavanja, odmah se obratiti lekaru i pokazati uputstvo za upotrebu ili etiketu na pakovanju. Preparat može izazvati iritaciju. Izbegavajte kontakt leka sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa kožom ili očima, odmah isprati sa dosta vode. Ako iritacija ne prestane, obratiti se lekaru.

Druge mere predostrožnosti

Tretirani stajnjak treba da se skladišti što je duže moguće pre nanošenja na zemljište kako bi se omogućila degradacija ivermektina i njegovih metabolita.Da bi se izbeglo moguće štetno dejstvo na vodene organizme, tretirana goveda se moraju držati podalje od vodenih površina najmanje 14 dana nakon primene preparata.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Može se koristiti kod životinja tokom celog perioda graviditeta i laktacije, pod uslovom da se mleko ovih životinja ne koristi za ishranu ljudi. Lek ne utiče na plodnost krava i bikova i može se davati životinjama svih uzrasta, uključujući telad.

Interakcije

Broj rešenja: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine za lek:

Intermectin Super, rastvor za injekciju, 10 mg/mL & 100

mg/mL, 1 x 100 mL

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Zbog nedostatka ispitivanja ne treba ga koristiti zajedno sa drugim veterinarskim lekovima.

Predoziranje

Kod goveda 25 puta veća doza od preporučene 25 ml na 50 kg telesne težine dovodi do oštećenja na mestu injekcije uključujući nekrozu tkiva, edem, fibrozu i upalu.Drugi neželjeni efekti nisu primećeni.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ivermektin je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme. Ne zagađivati vode i kanale lekom ili korišćenom ambalažom.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni material se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: Bočica od stakla II hidrolitička grupa sa 50 mL ili 100mL rastvora za injekciju zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa

Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 50 mL: 323-01-00109-23-001 od 27.12.2023. godine1 x 100 mL: 323-01-00108-23-001 od 27.12.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji