Intracox Oral 25mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Intracox Oral oralni rastvor; 25mg/mL; boca, 1x1000mL

  • ATC: QP51AJ01
  • EAN: 8718692824614
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Intracox Oral oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Intracox Oral na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Intracox Oral kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00009-22-002 od 13.10.2022. godine za lek:

Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" B.V2. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

1.Metaalweg 8, Venray, Holandija2. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

Podnosilac zahteva:

VOJVODINA LEK DOO

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00009-22-002 od 13.10.2022. godine za lek:

Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINA LEK DOO;Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" B.V;Metaalweg 8, Venray, Holandija

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS;Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

IME LEKA

Intracox Oral

25 mg/mLoralni rastvorza piliće i ćurketoltrazuril

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora za sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Trietanolamin, makrogol-300.

Bistar, bezbojan do žuto obojen rastvor.

INDIKACIJE

Pilići:Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima

Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E.

necatrix, E. tenella

Ćurke:Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima

E. adenoides, E. meleagrimitis

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neki ekscipijens.Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

Broj rešenja: 323-01-00009-22-002 od 13.10.2022. godine za lek:

Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići i ćurke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preporučena doza je 7 mg toltrazurila po 1 kg t.m. dnevno, tokom 2 uzastopna dana, što odgovara 28mL Intracox Oral na 100 kg t.m. dnevno, tokom dva uzastopna dana vodu za piće treba davati 8 sati dnevno.

Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, potrebno je što tačnije izračunati ukupnu težinu životinjakoje se tretiraju, kao i dnevnu konzumaciju vode.Terapija u trajanju od dva dana je dovoljna za lečenje kliničke ili kontrolu subkliničke kokcidioze tokom davanja jonofora.Tretman je najefikasniji u ranoj fazi infekcije, pa je korisna rana dijagnoza. Tretman treba započetiveć pri prvim znacima bolesti.

Ukupna telesna masa životinja

Način primene:Intracox Oral se primenjuje dodavanjem u vodu za piće.

Broj rešenja: 323-01-00009-22-002 od 13.10.2022. godine za lek:

Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Preparat se primenjuje razblažen u vodi za piće laganim mešanjem.Dnevno pripremati svež rastvor leka.U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek u vodi za piće ne treba mešati sa drugim veterinarskimlekovima.

KARENCA

Pilići: Meso i jestiva tkiva: 16 dana.

Ćurke:Meso i jestiva tkiva: 16 dana.

Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 3 meseca.Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće za životinje: 24 časa.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Istovremena upotreba sa antibioticima može dovesti do smanjenog unosa vode kod ćuraka.Kao i kod drugih antikokcidijalnih lekova, produžena primena može dovesti do razvoja rezistentnih sojeva.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Rastvor vode za piće koji sadrži manje od 1 mL Intracox Oral rastvora, može doći do stvaranja taloga.Dnevno pripremati svež rastvor leka.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Intracox Oral je alkalni rastvor. Preporučuje se nošenje gumenih rukavica pri rukovanju koncentrovanim lekom.Posle eventualnog kontakta sa rastvorom odmah isprati kožu i oči.Ne jesti ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom.

Broj rešenja: 323-01-00009-22-002 od 13.10.2022. godine za lek:

Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Istovremena upotreba sa antibioticima može dovesti do smanjenog unosa vode kod ćuraka.

Predoziranje

Ako se preporučena doza prekorači, može doći do smanjenja unosa vode.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Postoji teorijski rizik za štetan uticaj na životnu sredinu. Metabolit toltrazuril, toltrazuril sulfon, spada u perzistentne poluvreme > 1 godine i mobilne supstance i toksičan je za biljke. Zbog spore degradacije, ponavljano đubrenje zemljišta stajnjakom dobijenim od tretiranih životinja može dovesti do njegove akumulacije u zemljištu i toksičnog delovanja na biljke, a ne može se isključiti ni mogućnost dospevanja u podzemne vode.Rizik po životnu sredinu smatra se prihvatljivim kada se lek koristi u skladu sa preporukom proizvođača za indikacije, doziranje i dužinu trajanja tretmana.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca od 1 L, bele boje od polietilena visoke gustine HDPE sa HDPE/PP čepom bele boje isigurnosnim diskom od aluminijumske folije.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00009-22-002 od 13.10.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji