Ivermektin-P 2mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ivermektin-P premiks za mediciniranu hranu; 2mg/g; kesica, 1x100g

  • ATC: QP54AA01
  • EAN: 8606006138819
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ivermektin-P premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ivermektin-P na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ivermektin-P kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g

UPUTSTVO ZA LEK

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1x100gIvermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1x1kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOOBeogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOOBeogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Ivermektin-P

mg/gpremiks za mediciniranu hranuza svinjeivermektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat

Ostale pomoćne supstance

silicijum dioksid, anhidrovani koloidni; makrogol 6000

Prašak bele do skoro bele boje.

INDIKACIJE

Lečenje i kontrola parazitskih infekcija prouzrokovanih sledećim endo- i ektoparazitima:

Želudačno-crevne nematode

odrasli i IV stadijum larvi:

Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus

Oesophagostomum spp

Strongyloides ransomi

Plućne nematode

Metastrongylus spp.

Haematopinus suis

Šugarci

Sarcoptes scabiei var. suis

*Kada se aplikuje gravidnim krmačama pre prašenja, sprečava transmisiju

preko mleka

Broj rešenja: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle aplikacije leka u preporučenoj dozi, nisu zabeležena neželjena dejstva kod ciljne vrste životinja.Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se daje umešan u hranu. Oralna terapijska dnevna doza za svinje iznosi:- 0.5 g leka na 10 kg t.m. ekv. 0.1 mg ivermektina po kilogramu t.m.Terapija traje 7 uzastopnih dana.

Kategorija / t.m. svinja Doza kg premiksa/tona hrane

Doza g premiksa /100 kg hrane

kg/1 tonu hrane

100 g/100 kg hrane

1.2 kg/1 tonu hrane

120 g/100 kg hrane

Krmače i veprovi

odrasle svinje

kg/1 tonu hrane

Ovako napravljenu smešu davati

količini od 1 kg/100 kg t.m.

500 g/100 kg hrane

Ovako napravljenu smešu davati

količini od 1 kg/100 kg t.m.

Nakon što se lek umeša u hranu, daje se svinjama u fazi rasta t.m. do 40 kg i preko 40 kg, kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana; dok se odraslim svinjama daje u količini od 1 kg pripremljene smeše /100 kg t.m. dnevno.U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.Gravidne krmače bi trebalo tretirati 14 – 21 dan pre prašenja, da bi se smanjila mogućnost infekcije prasadi.

Broj rešenja: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g

Da bi lečenje bilo uspešno i da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka, lek se sa hranom mora dobro umešati kako bi se postigla bolja homogenizacija. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi lečenje bilo uspešno, lek se sa hranom mora dobro umešati, kako bi se postigla bolja homogenizacija, da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.

KARENCA

Svinje meso i iznutrice: 12 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godineRok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, na temperaturi do 25 °C.Nakon umešavanja u hranu: iskoristiti odmah.Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Bolesne jedinke mogu imati umanjen apetit pa može biti potrebno praćenje pojedinačnih životinja.Kontakt tretiranih svinja sa inficiranim životinjama, kontaminiranim objektima ili zemljištem, može dovesti do reinfekcije. Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja najmanje 7 dana po završetku tretmana. U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati: - suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

Broj rešenja: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g

subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne rnase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima npr. test redukcije broja jaja u fecesu. Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti anthelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Prilikom mešanja leka izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno obavezno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta dođe, odmah isprati vodom. Posle upotrebe oprati ruke. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti kod priplodnih krmača.Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Ivermektin pojačava efekte GABA agonista.

Predoziranje

Primena ivermektina u obroku svinja u dozama pet puta većim od preporučene doze, tokom 21 uzastopnog dana 3 puta duži period od preporučenog, ne izaziva neželjene efekte.Ne postoji specifičan antidot.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ivermektin u ekskretima zadržava svoju insekticidnu aktivnost. Eliminisan putem fecesa tretiranih životinja ostaje toksičan kako za odrasle, tako i za larvene oblike insekata koji se mogu naći u organskom otpadu i balezi.Ivermektin je slabo rastvorljiv u vodi. Čvrsto se vezuje za zemljište, tako da mu je ograničeno širenje u različitim delovima ekosistema.Potencijalni uticaj ivermektina na životnu sredinu je promenljiv i uglavnom zavisi od geografskog područja, klime, prisutnih vrsta insekata i godišnjeg doba. Ivermektin se brzo razgrađuje pod dejstvom sunčeve svetlosti.

Inkompatibilnost

nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti Ivermektin-P se ne sme mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Ivermektin-P ne sme dospeti u vodotokove, jer je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.

Broj rešenja: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022. za lek

Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Pakovanje 1 x 100 g:Unutrašnje ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od tripleks folije PET/Al/PE Pakovanje 1 x 1 kg:Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna kesa i Uputstvo za lek. 1x1 kg u kartonskoj kutiji.

ATCvet kod:

Režim izdavanja

:Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100 g: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022.1x1 kg: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji