Ivermektin-S 10mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ivermektin-S rastvor za injekciju; 10mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QP54AA01
  • EAN: 8606006139229
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ivermektin-S rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ivermektin-S na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ivermektin-S kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

3.3-01-00388-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Broj rešenja

3.3-01-00389-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00045-2022-8-003 od 28.09.2022.

UPUTSTVO ZA LEK

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja

3.3-01-00388-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Broj rešenja

3.3-01-00389-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00045-2022-8-003 od 28.09.2022.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Ivermektin-S

10 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, ovce i svinjeivermektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

Ivermektin 10 mg

Pomoćne supstance

Benzilalkohol 15 mg

Dimetilsulfoksid

61.93 mg

Propilenglikol do 1 mL

Rastvor za injekciju.Bistar, bezbojan rastvor do slabožute boje, bez mehaničkih onečišćenja.

INDIKACIJE

Lečenje parazitskih bolesti uzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama, kao i parazitima kože.

Goveda:

-Želudačno-crevne nematode odrasli i IV stadijum larvi:

Haemonchus placei, Bunostomum

phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus axei, Nematodirus spp., Ostertagia spp., Cooperia spp.

Broj rešenja

3.3-01-00388-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Broj rešenja

3.3-01-00389-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00045-2022-8-003 od 28.09.2022.

Plućne nematode odrasli i IV stadijum larvi:

Dictyocaulus viviparus

Ostali helminti:

Parafilaria bovicola

Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus

Sarcoptes scabiei var.bovis, Psoroptes equi var.bovis, Chorioptes bovis var.bovis

Krpelji:

Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornithodorus savigny

Hypodema bovis, Hypoderma lineatum

Chrysomia bezziana

-Želudačno-crevne nematodeodrasli i IV stadijum larvi:

Haemonchus contortus, Chabertia ovina,

Ostertagia spp., Trichostrongylus spp. odrasli, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp.

Trichuris ovis

-Plućne nematode:

Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens

Sarcoptes scabiei var.ovis, Psoroptes equi var. ovis

Oestrus ovis svi larveni oblici

Svinje:

-Želudačno-crevne nematode odrasli i IV stadijum larvi:

Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,

Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi

odrasli i somatski oblici larvi

-Plućne nematodeodrasli:

Metastrongylus spp

Haematopinus suis

Sarcoptes scabiei var. suis

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.Preparat se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad kod ovaca subkutana aplikacija može biti praćena bolnom reakcijom, a kod goveda i otokom. Ove reakcije spontano nestaju.Ukoliko primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Broj rešenja

3.3-01-00388-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Broj rešenja

3.3-01-00389-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00045-2022-8-003 od 28.09.2022.

Lek se aplikuje subkutano, jednokratno, u sledećem volumenu:

Goveda: 1 mL leka na 50 kg t.m. 0.2 mg ivermektina na 1 kg t.m.. Lek je najbolje aplikovati u kožni nabor na vratu. Na jednom mestu se sme aplikovati najviše 10 mL leka.

Ovce: 0.5 mL leka na 25 kg t.m. 0.2 mg ivermektina na 1 kg t.m., potkožno u vrat. Kod lečenja šuge ovaca lek se aplikuje dvokratno, u razmaku od 7 dana.

Svinje: 1 mL leka na 33 kg t.m. 0.3 mg ivermektina na 1 kg t.m., potkožno u predelu vrata.

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Koristiti sterilnu iglu i špric.

1.. KARENCA

Goveda meso i iznutrice: 49 danaGoveda mleko: Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.

Ovce meso i iznutrice:

Ovce mleko: Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

Svinje meso i iznutrice:

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25°C,u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.Nakon prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Broj rešenja

3.3-01-00388-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Broj rešenja

3.3-01-00389-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00045-2022-8-003 od 28.09.2022.

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja za svaku ciljnu vrstu.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Koristiti sterilnu iglu i špric.Svinje: Pored redovne dehelmintizacije preporučuje se davanje preparata nerastovima dva puta godišnje; krmačama jednu do dve nedelje pre prašenja, a nazimicama jednu do dve nedelje pre pripusta i prašenja. Novopridošle životinje treba tretirati i izolovati 7-10 dana pre mešanja sa ostalim životinjama. Sve tovljenike tretirati pre smeštaja u objekte za tov.Prasad u postnatalnom periodu može da ispolji posebnu osetljivost na dejstvo ivermektina.

cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati: -

suviše čestu i ponovljenu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog

subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina

primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima npr. test redukcije broja jaja u fecesu. Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Slučajno samoubrizgavanje leka može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na injekcionom mestu.Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje:

Ne postoji specifičan antidot.Goveda i ovce: Jednokratna subkutana aplikacija doze od 4.0 mg ivermektina po kg t.m. 20 puta

veća od preporučene izaziva ataksiju, depresiju i ležanje.

Svinje: Jedna subkutano aplikovana doza od 30 mg ivermektina po kg t.m. 100 puta veća od

preporučene doze od 0.3 mg/kg dovodi do letargije, ataksije, obostrane midrijaze, intermitentnog tremora, otežanog disanja i prinudnog postranog ležanja.

Broj rešenja

3.3-01-00388-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 30 mL

Broj rešenja

3.3-01-00389-21-001

09.05.2022

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00045-2022-8-003 od 28.09.2022.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ivermektin u ekskretima zadržava svoju insekticidnu aktivnost. Eliminisan putem fecesa tretiranih životinja ostaje toksičan kako za odrasle, tako i za larvene oblike insekata koji se mogu naći u organskom otpadu i balezi. Ivermektin je slabo rastvorljiv u vodi. Čvrsto se vezuje za zemljište, tako da mu je ograničeno širenje u različitim delovima ekosistema.Potencijalni uticaj ivermektina na životnu sredinu je promenljiv i uglavnom zavisi od geografskog područja, klime, prisutnih vrsta insekata i godišnjeg doba. Ivermektin se brzo razgrađuje pod dejstvom sunčeve svetlosti.

Preparat ne sme da dospe u vodene tokove jer je izrazito štetan za ribe i druge vodene organizme.

Inkompatibilnost

nedostatku studija inkompatibilnosti, Ivermektin- S se ne sme mešati sa drugim lekovima u istoj brizgalici.

1.. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Ivermektin-S ne sme dospeti u vodotokove jer je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla, hidrolitičke grupe II, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom, sa 30 mL ili 100 mL leka.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvo za lek.

ATCvet kod : QP54AA01Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 1 x 30 mL: 323-01-00388-21-001 od 09.05.2022.Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL: 323-01-00389-21-001 od 09.05.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji