Kaodiar-S® 50mg/mL+200mg/mL+6mg/mL oralna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Kaodiar-S® oralna suspenzija; 50mg/mL+200mg/mL+6mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x50mL

  • ATC: QA07AA51
  • EAN: 8606106339024
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Kaodiar-S® oralna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Kaodiar-S® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Kaodiar-S® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00450-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Kaodiar-S

oralna suspenzija, 50 mL/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Kaodiar-S

oralna suspenzija, 50 mL/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja:323-01-00450-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Kaodiar-S

oralna suspenzija, 50 mL/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

IME LEKA

Kaodiar-S

neomicin+kaolin+pektin50mg/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mLoralna suspenzija

Za prasad, jagnjad, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

neomicin-sulfat 50.00 mgkaolin 200.00 mgpektin

6.00 mg

Pomoćne supstance:

Kalijum-metabisulfit, metilparaben, prečišćena voda do 1 ml.

INDIKACIJE

Gastroenteritis prasadi, jagnjadi i malih životinja pasa i mačaka, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na neomicin.

KONTRAINDIKACIJE

Kaodiar-S® se ne primenjuje kod životinja sa oštećenjem funkcije bubrega, kao i kod onih jedinki,

koje su preosetljive na neomicin i druge aminoglikozide.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kada se lek primenjivao u terapijskim dozama i prema uputstvu, nisu zapažena neželjena dejstva.

Broj rešenja:323-01-00450-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Kaodiar-S

oralna suspenzija, 50 mL/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL, 1 x 50 mL

Moguća je pojava alergije kod osetljivih vrsta mačaka i pasa, dijareje i poremećaja funkcije bubrega.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Prasad, jagnjad, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

cilju lečenja gastroenteritisa prasadi, jagnjadi i malih životinja pasa i mačaka, preparat se daje peroralno p.o. u dozi od 1ml na 2 kg telesne mase, što je ekvivalentno 25mg + 100 mg + 3mg po 1 kilogramu telese mase leka dnevno.Dnevna doza se može podeliti na dva dela, kada se prva polovina daje ujutro, druga uveče.Terapija traje od 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogućiporemećaj funkcije bubrega. Duža kontinuirana primena preparata može prouzrokovati pogoršanje dijareje zbog preteranog razmnožavanja na neomicin neosetljivih mikroorganizama gastrointestinalnog trakta. Peroralna primena neomicina može da prouzrokuje smanjenje aktivnosti laktaze i potencijalno toksične efekte.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 10 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage. Posle otvaranje kontejnera, čuvati na temperaturi do 25

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Broj rešenja:323-01-00450-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Kaodiar-S

oralna suspenzija, 50 mL/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL, 1 x 50 mL

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod malih životinja psi i mačke, kao i kod mladih, moguća je pojava alergijske reakcije i oštećenja funkcije bubrega i sluha.

Ukoliko se pojavi alergijska rejakcija primenu leka obustaviti.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.

Duža kontinuirana primena preparata može prouzrokovati pogoršanje dijareje zbog preteranog razmnožavanja na neomicin neosetljivih mikroorganizama gastrointestinalnog trakta. Peroralna primena neomicina može da prouzrokuje smanjenje aktivnosti laktaze i potencijalno toksične efekte.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može upotrebljavati tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Istovremena primena neomicina sa penicilinom V dovodi do malapsorpcije penicilina. U prisustvu neomicina smanjuje se resorpcija digitalisa i vitamina K iz digestivnog trakta. Istovremena primena neomicina sa drugim nefrotoksičnim lekovima može dovesti do pojačanog nefrotoksičnog dejstva neomicina.Ovaj preparat se ne primenjuje istovremeno sa drugim aminoglikozidnim antibioticima streptomicin, dihidrostreptomicin, gentamicin, kanamicin, amikacin zbog povećane mogućnosti da se ošteti funkcija bubrega i da nastane neuromišićna paraliza, naročito kod mladih životinja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na aminoglukozidne antibiotike ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama u zavisnosti od izraženosti simptoma mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glikokortikoidi.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla zapremine 50 mL, sa bakelitnim zatvaračem, špricem od

plastike 5ml i nastavkom za špric u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00450-17-001 od 11.04.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji