Kelaprofen 100mg/ml 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Kelaprofen 100mg/ml rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QM01AE03
  • EAN: 8606103358295
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Kelaprofen 100mg/ml rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Kelaprofen 100mg/ml na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Kelaprofen 100mg/ml kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021. godine za lek

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 100 ml

Napomena

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00056-2022-8-003 od 19.10.2022.

UPUTSTVO ZA LEK

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/mL , 1 x 100ml,

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021. godine za lek

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 100 ml

Napomena

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00056-2022-8-003 od 19.10.2022.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija

IME LEKA

Kelaprofen 100 mg/mL

100 mg/mL

rastvor za injekciju

za goveda, konje i svinje ketoprofen

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml rastvora za injekciju sadrži :

Aktivna supstanca:

ketoprofen 100 mg

Pomoćna supstanca:

benzil alkohol E1519 10 mg

Bistar, bezbojan do žućkast rastvor.

INDIKACIJE

Konji

Ublažavanje upale i bola kod mišićno-koštanih poremećaja.

Ublažavanje viscelarnog bola kod kolika.

Goveda

Potporna terapija puerperalne pareze.

Terapija hipertermije u toku bakterijskih infekcija respiratornog trakta zajedno sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom.

Potporna terapija akutnih kliničkih mastita, uključujući i endotoksične mastitise u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima.

Broj rešenja:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021. godine za lek

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 100 ml

Napomena

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00056-2022-8-003 od 19.10.2022.

Ublažavanje bola i edema vimena nakon telenja.

Za ublažavanje bola kod hromosti.

Svinje

Ublažavanje hiperpireksije i respiratornih poremećaja kod bakterijskih ili virusnih infekcija

respiratornog sistema, zajedno sa antimikrobnom terapijom.

Potporna terapija MMA sindroma zajedno sa odgovarajućim antimikrobnim lekovima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.

Ne davati druge nesteroidne anti-inflamatorne lekove NSAIL istovremeno ili u roku od 24 časa u odnosu na drugi, kortikosteroide, diuretike i antikoagulanse.

Lek se ne koristi kod životinja sa poremećajima rada srca, jetre i bubrega, gde postoji mogućnost gastro-intestinalnih ulceracija ili krvarenja, ili gde postoji dokaz krvne diskrazije.

Lek ne primenjivati kod kobila u graviditetu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i kod ostalih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, kao posledica inhibicije sinteze prostanglandina kod nekih jedinki može doći do gastrične i renalne intolerancije.Alergijske reakcije su izuzetno retke ali su moguće i u slučaju pojavljivanja terapiju treba prekinuti.Posle intramuskularne aplikacije leka moguća je lokalna iritacija na mestu injekcije. Ukoliko primetite bilo kakve ozbiljne posledice ili druge efekte koji nisu spomenuti u ovom uputstvu, molimo vas da obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje životinjama intravenski ili duboko intramuskularno u sledećim dozama:

Konji: - Poremećaj mišićno-koštanog sistema 1 ml/45 kg t.m. ili 5,5 ml/250 kg t.m./dan ekv. 2,2 mg ketoprofena/ kg t.m., i.v., u toku 3-5 dana- Kolike 1 ml/45 kg t.m. ili 5,5 ml/250 kg t.m. ekv. 2,2 mg ketoprofena/ kg t.m., jednokratno, i.v..

Broj rešenja:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021. godine za lek

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 100 ml

Napomena

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00056-2022-8-003 od 19.10.2022.

slučaju potrebe aplikacija leka se može ponoviti.

1 ml/33 kg t.m. ili 3 ml/100 kg t.m./dan ekv. 3 mg ketoprofena/ kg t.m., i.v. ili i.m., u toku 3

1 ml/33 kg t.m. ili 3 ml/100 kg t.m./dan ekv.3 mg ketoprofena/kg t.m. jednokratno, i.m.

Korišćenje draw-off igala se preporučuje za lečenje velikih grupa životinja. Ne preporučuje se probadanje iglom gumenog čepa na bočici više od 33 puta.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Goveda: Intravenski ili duboko intramuskularno.

Konji: Intravenski. Svinje: Duboko intramuskularno.

KARENCA

Konji: nakon intravenske primene - 1 dan, Goveda: nakon intravenske primene - 1 dan, nakon intramuskularne primene - 4 dana, Svinje: nakon intramuskularne primene - 4 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.Ne držati u frižideru i ne zamrzavati. Zaštititi od svetlosti.Ne koristiti posle isteka roka upotrebe navedenog na ambalaži.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.

Kada se bočica otvori prvi put, koristeći u roku trajanja koji je naveden na etiketi, datum do kada bi trebalo iskoristiti sadržaj bočice treba upisati na etiketi.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Upotreba ketoprofena se ne preporučuje kod ždrebadi starosti do 15 dana. Upotreba kod bilo koje životinje mlađe od 6 nedelja ili kod starih životinja može da podrazumeva dodatni rizik.

Broj rešenja:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021. godine za lek

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 100 ml

Napomena

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00056-2022-8-003 od 19.10.2022.

Ako se lek ipak mora aplikovati, nepophodno je smanjiti dozu leka i aplikovati ga sa posebnim oprezom.Izbegavati primenu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, jer postoji potencijalni rizik od povećanja renalne toksičnosti.Izbegavati intra-arterijsku primenu.Ne prelaziti navedenu dozu ili trajanje terapije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu i/ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom.

slučaju akcendetalnog samoubrizgavanja odmah treba zatražiti pomoć lekara. Ukoliko lek dospe u oči ili na kožu, isprati vodom, a ukoliko iritacija potraje, obratiti se lekaru.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nosenja jaja

Bezbednost Ketoprofena je ispitivana kod gravidnih laboratorijskih životinja pacova, miševa i zečeva i goveda. Ketoprofen nije pokazao teratogene ili embriotoksične efekte. Ketaprofen se može aplikovati kravama tokom graviditeta i u laktaciji. Obzirom da bezbednost ketoprofena nije ispitivana kod suprasnih krmača, u ovom slučaju proizvod bi trebalo da se koristi samo u skladu sa procenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara. Ne koristiti kod gravidnih kobila.

Interakcije

Neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme i kompetituju sa drugim lekovima koji takođe pokazuju sličan afinitet. Ova kompeticija može biti razlog ispitivanja toksičnosti.Istovremeno sa ovim lekom ne treba primenjivati druge netoksične lekove, druge NSAIL, antikoagulanse i diuretike.

Predoziranje

Ispitivanja su pokazala da ketoprofen ne izaziva neželjene i toksične efekte i onda kada se primeni u preporučenoj dozi pet puta u toku 15 dana konjima, 5 puta u toku 5 dana govedima i 3 puta u toku 3 dana svinjama.

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj proizvod ne bi trebalo mešati sa drugim supstancama u istom špricu.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021. godine za lek

Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 100 ml

Napomena

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00056-2022-8-003 od 19.10.2022.

OSTALI PODACI

Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla II hidrolitička grupa, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija.

ATCvet kod:

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00226-20-001 od 29.01.2021.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji