Ketamin 10% 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ketamin 10% rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x25mL

  • ATC: QN01AX03
  • EAN: 4044565007896
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: RVP
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ketamin 10% rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ketamin 10% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ketamin 10% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mLKetamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

za primenu na zivotinjama

Proizvođač:

BELA-PHARM GMBH & CO.KG

Lohner Strasse 19, Vechta

Podnosilac zahteva:

Vojvodina lek

Temerinski put 93, NOVI SAD, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodinalek, Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka

IME LEKA

Ketamin 10%Ketamin 100 mg/mLrastvor za injekcijuza pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

ketamin-hidrohlorid

ekvivalentno 100 mg ketamina

Adjuvans:

Hlorbutanol hemihidrat

Ostale pomoćne supstance:

propilen glikol, voda za injekcije

INDIKACIJE

Lek se primenjuje za izazivanje kratkotrajne anestezije prilikom obavljanja manjih hirurških zahvata kod pasa i mačaka, dijagnostike, bolnih tretmana i manipulacija kao sto su:- čišćenje i vađenje zuba,- uklanjanje stranih tela,- obrada apscesa,- intervencije u usnoj šupljini, na licu i ušima,- nega rana, čišćenje rana- promena zavoja,- rendgensko snimanje- sedacija nemirnih, uzbuđenih ili agresivnih životinja,- punktiranje,- sečenje nokata, šišanje

Lek se primenjuje za izazivanje opste anestezije neosetljivosti i analgeziju bezbolnost sa gubitkom svesti tokom hiruških proceduraoperacija kao sto su:

Repozicija nakon luksacije, amputacije, kastracije, ovariektomije, ovarhisterektomije,carski rez, laparotomija, stavljanje gipsa kod preloma.

Broj rešenja: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

Kombinacija sa sedativima, injekcionim ili inhalacionim narkoticima je neophodna za vrlobolne i dugotrajne operacije kao što su hirurške procedure i operacije visceralnog područja i osteosinteze.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja sa teškom srčanom dekompenzacijom, visokim krvnim pritiskom, poremećajima funkcije jetre i bubrega, eklampsijom i preeklamsijom, glaukomom, povredama oka sa perforacijom, epilepsijom, kraniocerebralnom povredom, kod mijelografije ili samostalno u anesteziji pasa.Ne koristiti kod intervencija na gornjem delu respiratornog trakta ako se prethodno ne obezbedi dovoljna relaksacija davanjem miorelaksanasa.Ne koristiti kod zivotinja namenjenih za ljudsku ishranu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Može doći do usporavanja disanja u zavisnosti od doze što može dovesti do paralize disanja, posebno kod mačaka. U kombinaciji s veterinarskim lekovima, koji sadrže respiratorne depresivne kao aktivne sastojke, kao npr. ksilazin, respiratorna depresija se pogoršava.Ostali neželjeni efekti:povećani krvni pritisak i puls, što povećava mogućnost krvarenja, povećana salivacija.Otvorene oči, midrijaza dilatacija zenica, nistagmus ritmični pokreti očiju.Povećana osetljivost, naročito na zvučne nadražaje tokom anestezije i tokom perioda oporavka od anestezije.

Zabeležena je eksitacija nakon primene leka, što može biti povezano sa hiperrefleksijom i vokalizacijom.Pojava neželjenih efekata nakon primene leka Ketamin 10% treba da bude prijavljena nacionalnim vlastima ili nosiocu dozvole za lek.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo nezeljeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadleznog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intravensku i intramuskularnu upotrebu

Doza treba da bude određena individualno za svakog pacijenta.

MAČKE

20-30 mg / kg T.M, intramuskularnom injekcijom.

kombinaciji s ksilazinom za bolnu hiruršku intervenciju:6 - 10 mg / kg ketamina i.m. i 1 - 2 mg / kg ksilazina i.m.

Kada se kombinuje sa drugim sedativima, injekcionim ili inhalacionim anesteticima,

prilagoditi dozu ketamina.

Broj rešenja: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

Ketamin 10% se kod pasa primenjuje samo u kombinaciji sa sedativima, injekcionim i inhalacionim anesteticima.

Za izazivanje anestezije sa ksilazinom:6 - 10 mg / kg t.m. ketamina i.m. i 1 - 2 mg / kg t.m. ksilazina i.m.U kombinaciji sa ostalim sedativima, neuroleptanalgeticima, injekcionim i inhalacionim anesteticima treba prilagoditi dozu ketamina na odgovarajuči način.Doza za intravensku upotrebu ketamina je uglavnom ⅓ do ¼ doze primenjene intramuskularnim putem.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Kad se lek primenjuje intravenski treba da se daje sporo, do postizanja efekta, budući da se efekat događa već nakon injekcije.Može se koristiti premedikacija sa sekretornim inhibitorskim supstancama kao npr. atropin u dozi od 0.044 mg / kg t.m. kod mačaka i 0,05 mg / kg t.m. kod pasa.Za produženje efekta sa lekom Ketamin 10%, prema potrebi, pola doze ili puna doza može se naknadno aplikovati intramuskularno ili intravenski.Ketamin 10% može se koristiti za izazivanje opšte anestezije i održavanje anestezije izazvane drugim anesteticima kao što su: barbiturati fenobarbital, tiamilal, ksilazin, inhalacini anestetici halotan, metoksifluran, N2O „ gas smejavac“ i etar.Za ovu primenu potrebno je koristiti smanjenu prosečnu dozu Ketamina 10%.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godineRok upotrebe nakon otvaranja bočice: 28 dana-

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ketamin 10% se kod pasa može koristiti samo u kombinaciji sa sedativima, injekcionim ili

inhalacionim anesteticima.

Kombinacija sa sedativima, injekcionim ili inhalacionim narkoticima je neophodna za vrlobolne i dugotrajne operacije kao što su hirurške procedure i operacije visceralnog područja i osteosinteze.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Broj rešenja: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

Intravenska injekcija mora se davati polako duže od 60 sekundi jer u suprotnom može doći do usporavanja disanja. Važno je da se i premedikacija i oporavak od anestezije odvijaju u tihom i mirnom okruženju. Da bi se sprečilo isušivanje očiju kod dugotrajnih hirurških procedura, potrebno je zaštiti ih na odgovarajući način, upotrebom odovarajućeg oftalmološkog lubrikanta.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko dodje do kontakta sa kozom ili ocima , kao prva pomoc preporucuje se ispiranje vodom. U slucaju nehoticnog samoubrizgavanja leka potraziti savet lekara. Preporucuje se odmaranje uz lekarski nadzor. Upravljanje motornim vozilom nije dozvoljeno.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ketamin prolazi placentarnu barijeru.U studijama na skotnim kujama nisu zapaženi očigledni štetni efekti ketamina na štenad ili majku.Nakon primene 25 - 100 mg ketamina/kg t.m. u fazi gestacije, promene na srcu, plućima i bubrezima u obliku degenerativnih promena uočene su histološkim pregledima fetusa.

Interakcije

kombinaciji sa sedativima, ksilazinom, lekovima za postizanje neuroleptanalgezije, analozima morfina, injekcionim ili inhalacionim anesteticima analgetski i anestetički efekat leka Ketamin 10% može biti pojačan i može sprečiti eksitaciju.Treba izbegavati mešanje sa barbituratima u jednom špricu zbog potencijalne inkompatibilnosti. Ketamin i hormoni štitne žlezde mogu recipročno uticati na povećanje krvnog pritiska i ubrzanje rada srca.

Predoziranje

slučaju predoziranja može doći do centralne eksitacije, konvulzija.,respiratorne depresije i srčanih aritmija. Odmah prekinuti terapiju i primeniti simptomatsku terapiju. Nije poznat specifičan antidot.

Inkompatibilnost

Ovaj lek ne treba mešati sa barbituratima u istom špricu zbog moguće inkompatibilnosti.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

1.x 10 mL:

Bočica od tamnog stakla I hidrolitičke grupe, zapremine 10 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

1.x 25 mL:

Broj rešenja: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine za lek

Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL

Bočica od tamnog stakla I hidrolitičke grupe, zapremine 25 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara, samo za profesionalnu primenu.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 10 mL: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine1 x 25 mL: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji