KETOPROCEN 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo KETOPROCEN rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica staklena, 1x100mL

  • ATC: QM01AE03
  • EAN: 8606010560354
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

KETOPROCEN rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za KETOPROCEN na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za KETOPROCEN kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. za lek

KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, bočica, 1 x 100 mL

UPUTSVO ZA LEK

KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL bočica, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

“CENAVISA S.L.”

Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus , Španija

Podnosilac zahteva:

“AGRIMATCO d.o.o.”

Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. za lek

KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, bočica, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

“AGRIMATCO d.o.o.”Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

“CENAVISA S.L.”Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Španija

IME LEKA

KETOPROCEN

100 mg/mLrastvor za injekcijuza konje, goveda i svinjeketoprofen

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

Pomoćne supstance

Benzil alkohol E 1519

arginin, limunska kiselina monohidrat, voda za injekciju

INDIKACIJE

Lečenje akutnih, bolnih i inflamatornih stanja kao posledica koštano mišićnih oboljenja kod sportskih i trkačkih konja, a naročito: hramanja traumatskog porekla, artritisa, artroza, trauma zglobova uganuća, sinovitisa, fraktura, tendinitisa, peritendinitisa, stanja kože oboljenja mišića, akcidenti sa potkovicama, dermatitis baze kopita, laminitis, inflamatorne reakcije nakon hirurških zahvata,- simptomatski tretman kolika.

Antiinflamatorni, analgetički i antipiretički treman stanja i oboljenja, kao što su:

Inflamatorni procesi koštano-mišićnog sistema,

Inflamatorni procesi vezani za respiratorne bolesti i

Broj rešenja: 323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. za lek

KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, bočica, 1 x 100 mL

Lečenje hipertermije kod akutnih bolesti, te mastitisa, metritisa i agalakcije kod krmača.

KONTRAINDIKACIJE

Primena leka je kontraindikovana kod životinja, sa poznatom preosetljivosti na ketoprofen, u slučajevima ozbiljne renalne slabosti, istovremeno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, kao i diureticima i antikoagulansima

NEŽELJENA DEJSTVA

retkim slučajevima kod životinja mogu nastati iritacije ili ulkusi u gastrointestinalnom traktu.

Učestalost neženjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

vrlo česte više od 1 od 10 tretiranih životinja pokazuju neželjenu reakciju

česte više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja

povremene više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja

retke više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 tretiranih životinja

veoma retke manje od 1 od 10000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neženjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje intravenski ili intramuskularno.

mg ketoprofena po kg telesne mase, dnevno u trajanju od 1 do 3 dana duboko intramuskularno ili intravenski, odnosno 3 mL leka na 100 kg t.m.

2,2 mg ketoprofena po kg telesne mase dnevno, u trajanju od 3 do 5 dana intravenskim putem ili 1 mL leka na 45 kg t.m.. Za terapiju kolika jedna injekcija je obično dovoljna, a dodatne aplikacije moraju uslediti tek posle ponovnog kliničkog pregleda životinje.

Jedna injekcija 3 mg ketoprofena po kg telesne mase ili 3 mL leka na 100 kg t.m., duboko intramuskularno.

Broj rešenja: 323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. za lek

KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, bočica, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ne mešati lek sa drugim lekovima i supstancama u istom špricu.

KARENCA

Meso: 4 danaMleko: 0 časova

Meso: 4 danaMleko: 0 časova

Meso: 4 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Primarno pakovanje leka bočice, boce treba držati u sekundarnom pakovanju kutijama, u cilju zaštite od svetlosti.

Rok upotrebe

Uslovi čuvanja:

proizvod ne zahteva posebe uslove čuvanja.

Rok upotrebe posle otvaranja

Uslovi čuvanja posle otvaranja kontejnera:

na temperaturi do 25ºC.

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Primena kod životinja mlađih od 6 nedelja ili starih životinja nosi dodatne rizike. Ove životinje treba pažljivo klinički tretirati ukoliko se takva primena ne može izbeći.Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, zbog mogućeg rizika od povišene renalne toksičnosti.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne mešati lek sa drugim lekovima i supstancama u istom špricu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Broj rešenja: 323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. za lek

KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, bočica, 1 x 100 mL

Osobe sa poznatom preosetljivošću na ketoprofen i/ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, odmah se treba javiti lekaru, i pokazati mu etiketu ili uputstvo. Izbegavati kontakt sa lekom, odnosno sprečiti da isti kontaminira kožu ili oči.

Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, navedena mesta isprati većom količinom čiste vode.U slučaju da proces iritacije potraje, treba konsultovati lekara. Posle primene leka oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije ili nošenja jaja

Lek se može koristiti kod životinja krave, krmače u graviditetu i laktaciji.U odsustvu specifičnih podataka kod gravidnih kobila i veoma mlade ždrebadi, ne preporučuje se primena leka kod gravidnih kobila i ždrebadi, starosti ispod 15 dana .

Interakcije

Lek se ne primenjuje zajedno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, diureticima ili antikoagulansima.

Predoziranje

Ketoprocen u preporučenoj dozi ne izaziva neželjene reakcije vezane za tretman. Nisu zabeleženi znaci predoziranja kod konja nakon primene leka u petostruko većoj dozi tokom 15 dana, kod goveda nakon primene leka u petostruko većoj dozi tokom 5 dana, niti kod svinja nakon primene leka u trostruko većoj dozi tokom 3 dana.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:Bočica od tamnog stakla II hidrolitička grupa, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom.Spoljašnje pakovanje:Kartonska kutija sa jednom bočicom od 100 mL.

ATCvet šifra

QM01AE03

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole:

323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji