Klozan® 50mg/mL+50mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Klozan® suspenzija za injekciju; 50mg/mL+50mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QP52AE51
  • EAN: 8606106339291
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Klozan® suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Klozan® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Klozan® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00227-18-002

1..03.2019

Klozan

suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Klozan

suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja:

3.3-01-00227-18-002

1..03.2019

Klozan

suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

IME LEKA

Klozan

levamizol-hidrohlorid, klosantel 50.00 mg/mL + 50.00 mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda i ovce

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Levamizol-hidrohlorid

Pomoćne supstance:

Natrijum-benzoat

Natrijum-metabisulfit

Natrijum-edetat

Propilenglikol

Ostale pomoćne supstance:Limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat, dihidrat; glicerol; voda za injekcije.

Suspenzija mlečno bele boje

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje parazitskih infekcija prouzrokovanih želudačno-crevnim

spp., Chabetia spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp., protostrongylus spp., Strongylides spp., Trichostrongylus spp., Trihuris spp

i plućnim nematodama

Dictyocaulus spp

trematodama

Fasciolla spp

., estroze, šuge, infekcije krpeljima i mijaze uzrokovane larvama diptera

kod goveda, teladi, ovaca i jagnjadi.

KONTRAINDIKACIJE

Broj rešenja:

3.3-01-00227-18-002

1..03.2019

Klozan

suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL

Lek se ne primenjuje kod jedinkih preosetljivih na ovaj lek, kao ni kod životinja sa poremećenom funkcije jetre i bubrega.

Ne primenjuje se kod krava i ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad, a naročito posle primene većih doza kod tretiranih životinja može doći do pojave podrhtavanje skeletne muskulature sa izrazitim tremorom glave, hipersalivacije, suzenja i dijareje, kašljanja, nervnih simptoma i kolika. Svi ovi neželjeni efekti prolaznog su karaktera. Pored toga, na mestu aplikacije nastaje lokalni nadražajni efekat koji je praćen bolom.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda

distomatoza i nematode – 0.5 mL/10 kg telesne mase;

nematode i estroza – 1 mL/10 kg telesne mase.

Ovce

nematode i estroze – 0.5 mL/10 kg telesne mase;

distomatoza i strongiloidoza – 1 mL mL/10 kg telesne mase.

suspenzija za injekciju primenjuje se jednokratno, parenteralno intramuskularno ili

subkutano.Pre primene bočicu promućkati!

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe promućkati!Ne prekoračiti predviđenu terapijsku dozu leka. Zbog jakog nadražajnog efekta leka na mesto aplikacije govedima se može dati maksimalno 20 mL, a teladima, ovcama 5mL leka.

KARENCA

Meso goveda i ovaca 42 dana.Preparat ne koristiti kod krava i ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Broj rešenja:

3.3-01-00227-18-002

1..03.2019

Klozan

suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

upotrebiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek može da se koristi u toku graviditeta, izuzev u poslednjem mesecu.Ne primenjuje se u periodu laktacije kod krava i ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Posle primene, ruke dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergije.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne prekoračiti predviđenu terapijsku dozu leka. Zbog jakog nadražajnog efekta leka na mesto aplikacije govedima se može dati maksimalno 20 mL, a teladima, ovcama 5 mL leka na jedno mesto aplikacije.

Interakcije

Lek ne koristiti istovremeno, kao ni 2 nedelje pre i posle primene endektocida, organofosfata i antihelmintika dietil karbamazina, pirantela i morantela, jer ovi lekovi povećavaju toksičnost leka.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1..03.2019.

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od braon stakla, zapremine 100 mL sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj rešenja:

3.3-01-00227-18-002

1..03.2019

Klozan

suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100 mL

ATCvet cod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00227-18-002

1..03.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji