Lamox 20% granule 200mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Lamox 20% granule premiks za mediciniranu hranu; 200mg/g; kesa, 1x10kg

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606104003125
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Lamox 20% granule premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Lamox 20% granule na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Lamox 20% granule kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00096-20-001 od 26.10.2020. godine za lek

Lamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Lamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LAVET PHARMACEUTICALS LTD

Batthyany u. 6, Kistarča, Mađarska

Podnosilac zahteva:

FIRST - VET D.O.O.

Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00096-20-001 od 26.10.2020. godine za lek

Lamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FIRST-VET d.o.o.Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LAVET Pharmaceuticals Ltd.Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska

IME LEKA

LAMOX 20% granule

200 mg/gpremiks za mediciniranu hranuza svinjeamoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:

obliku amoksicilin, trihidrata

Pomoćne supstanca:

Laktoza monohidrat

INDIKACIJE

Lečenje infekcija respiratornog sistema uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin pre svega

Actinobacillus pleuropneumoniae

Pasteurella multocida

Streptococcus suis

kod svinja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na amoksicilin ili pomoćne supstance u sastavu leka. Ne davati drugim vrstama životinja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i na sve ostale peniciline, tako se kod tretiranih životinja mogu javiti reakcije preosetljivosti i na amoksicilin. U slučaju pojave alergijskih reakcija ili bilo kojih drugih neželjenih efekata, tretman treba odmah prekinuti.

Broj rešenja:

323-01-00096-20-001 od 26.10.2020. godine za lek

Lamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Upotreba dodavanjem u hranu. Lek se daje životinjama nakon umešanja u hranu, u dozi od 20mg amoksicilina/kg t.m./dnevno. Terapija traje 7 dana. Navedena doza amoksicilina kod jedinki telesne mase između 10 i 50 kg obezbeđuje se mešanjem preparata LAMOX 20% granule sa hranom u količini od 2 g/kg hrane što je ekvivalentno količini od 400 mg amoksicilina/kg hrane. Kada se preparat primenjuje kod životinja veće telesne mase, uključujući veprove i krmače ili kada je unos hrane zbog kliničkog stanja životinje smanjen, radi tačnijeg doziranja količina preparata, koju treba dodati u hranu izračunava se pomoću sledeće formule za dozu od 20 mg amoksicilina/kg t.m.:

0,1 g preparata Prosečna telesnapo kg t.m./dnevno X masa svinja kg = X g preparata/1 kg hrane

Prosečno dnevno uzimanje hrane kg/životinja

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Takođe, nakon izračunavanja. potrebnu količinu leka koju treba dodati u hranu treba izmeriti pomoću odgovarajuće kalibrirane posude.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati poglavlje 8.

KARENCA

Meso i iznutrice: 12 dana

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja:

meseca, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe posle mešanja sa hranom:

meseca, na temperaturi do 25 °C.

Broj rešenja:

323-01-00096-20-001 od 26.10.2020. godine za lek

Lamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, naročito ukoliko se primenjuje u dozama nižim od preporučenih, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na peniciline.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ukoliko se primeti da pojedine životinje kao posledica bolesti uzimaju nedovoljnu količinu medicinirane hrane odnosno leka u toku dana, treba ih tretirati parenteralno. Primena preparata treba da se zasniva na rezultatima antibiograma. Preparat koristiti samo kod životinja gde je bolest dijagnostikovana.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Rukovanje preparatom mora biti pažljivo i direktan kontakt preparata sa kožom, odnosno sluznicamai očima za vreme mešanja leka sa hranom ili aplikacije medicinirane hrane životinjama. Naročito treba voditi računa da se tokom merenja, dodavanja i mešanja leka sa hranom ne podignu čestice leka u vazduh. Osobe koje ovaj posao obavljaju moraju nositi zaštitne rukavice, masku za lice, odnosno zaštitne naočare. Za vreme rukovanja preparatom, ne sme se jesti, piti ili pušiti.Oprati ruke posle svake upotrebe. U slučaju nehotične kontaminacije kože, odnosno očiju, iste treba isprati sa većom količinom čiste vode. U slučaju ingestije preparata, treba se javiti lekaru, i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu preparata. Penicilin i cefalosporini mogu izazvati reakcije preosetljivosti alergije kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Osobe sa poznatom preosetljivošću na amoksicilin ili peniciline ne treba da rukuju ovim prepratom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problem sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Laboratorijske studije izvedene na pacovima i kunićima nisu pokazale da amoksicilin deluje toksično na gravidne ženke, niti da ima fetotoksično ili teratogeno dejstvo.Ispitivanje bezbednosti primene leka LAMOX 20% granule kod gravidnih i krmača i u laktaciji nije sprovedeno. Stoga se primena leka kod ovih kategorija životinja zasniva na proceni odnosa rizika i koristi od strane odgovornog veterinara, u konkretnom slučaju.

Predoziranje

Studije u kojim je ispitivana podnošljivost leka kod tretiranih jedinki pokazale su da lek u dozama pet puta veće od terapijskih, i primenjivanih u 1,5 put dužem periodu od preporučenog, nije izazvao neželjene efekte. U slučaju ekstremnog predoziranja leka i pojave neželjenih efekata tretman treba odmah prekinuti, a životinje tretirati simptomatski. Ako dođe do predoziranja leka životinjama treba obezbediti dovoljne količine vode za piće.

Interakcije

Baktericidni efekat amoksicilina se neutrališe, ukoliko se istovremenom primenom sa bakteriostatskim antibioticima.

Broj rešenja:

323-01-00096-20-001 od 26.10.2020. godine za lek

Lamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Višeslojna polietilenska kesa sa10 kg premiksa za mediciniranu hranu.Unutrašnje pakovanje ujedno predstavlja i spoljašnje pakovanje leka.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00096-20-001 OD 26.10.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji