Limoxin-200 LA 200mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Limoxin-200 LA rastvor za injekciju; 200mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01AA06
  • EAN: 8718692823556
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Limoxin-200 LA rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Limoxin-200 LA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Limoxin-200 LA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00443-15-002 od 16.10.2017. godine za lek

LIMOXIN-200 LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

LIMOXIN-200 LA, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1.Interchemie werkem “De Adelaar” Esti AS2.Interchemie Werken "de Adelaar" B.V

1.Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia2.Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

Podnosilac zahteva: VOJVODINA LEK DOO

Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad

Broj rešenja:323-01-00443-15-002 od 16.10.2017. godine za lek

LIMOXIN-200 LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1x 100 mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINA LEK DOO, Temerinski put 93 Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, EstoniaInterchemie Werken "de Adelaar" B.V., Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

2. IME LEKA

LIMOXIN-200LARastvor za injekcijuZa goveda, ovce, koze, svinje, brojlere i ćurke

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Oksitetraciklin 200mg u obliku oksitetraciklin, dihidrata

Pomoćne supstance :

2-pirolidon; povidon K17, natrijum formaldehidsulfoksilat, dihidrat; magnezijum-oksid, teški; monoetilamin; hlorovodonična kiselina i voda za injekcije

4. INDIKACIJE

Goveda:

Terapija respiratornih bolesti prouzrokovanih

Pasteurella multocida

Mannnheimia haemolitica

su ustanovljeni simptomi na određenom broju životinja u stadu.Terapija zaraznog keratokonjunktivitisa goveda prouzrokovanog

Moraxella bovis

Prevencija metritisa ako se tretira tokom ili neposredno nakon partusa. terapija anaplazmoze uzrokovane

Anaplasma marginale

Terapija krpeljske groznice uzrokovane sa

Babesia divergens

Cytoecotes phagocytophilia

simptomi bolesti ustanovljeni na odredjenom broju životinja u stadu.

Svinje:

-Terapija respiratornih bolesti uzrokovanih

Bordetella bronchiseptica

Actinobacillus

pleuropneumoniae

Terapija atrofičnog rinitisa kod prasića prouzrokovanog

B. Bronchiseptica

ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.- Terapija neonatalnog proliva tretiranjem krmača pre ili posle prašenja, ili tretiranjem same novorođene prasadi kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu. - Terapija MMA sindroma krmača pre, tokom ili neposredno nakon prasenja kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.

Terapija enzootske pneumonije prouzrokovane

Mannheimiae haemolyticae

Prevencija pobačaja prouzrokovanih sa

Chlamydia ovis

Terapija i kontrola "krpeljske groznice" prouzrokovane

Cytoecotes phagocytophilia

Staphylococcus

Broj rešenja:323-01-00443-15-002 od 16.10.2017. godine za lek

LIMOXIN-200 LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1x 100 mL

Terapija eksudativnog perikarditisa „heartwater“ koji je uzrokovan

Ehrlichia ruminantum

Terapija CCP Contagious Caprine Pleuropneumonia koju prouzrokuje

Mycoplasma pneumoniae

Brojleri:

Terapija CRD-a hronični respiratorni sindrom

Ćurke:

Terapiju infekcija prouzrokovanih

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin ili na neku od pomoćnih supstanci.Ne primenjivati kod životinja sa insuficijencijom jetre i bubrega.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu aplikacije može doći do lokalne reakcije zapaljenje I iritacija.Primena tetraciklina u periodu razvoja kostiju i zuba, uključujući pozni graviditet, prouzrokuje prebojavanje zuba i usporeni rast kostiju kod fetusa.Parenteralna aplikacija tetraciklina može dovesti do smanjenja plodnosti kod muških životinja.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, svinje, brojleri i ćurke

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda i svinje > 10 kg, ovce i koze:

Pojedinačna doza od 20 mg oksitetraciklina/ kg telesne mase tj. 1 ml Limoxin-200 LA po 10 kg telesne mase daje se intramuskularno. Maksimalna zapremina po injekcionom mestu kod svinja, koza i ovaca je 5 ml, a za goveda 10 ml.

Brojleri i ćurke:

Pojedinačna doza od 50 mg oksitetraciklina/po kg telesne masetj 0,25 ml Limoxin-200 LA po kg telesne mase, subkutanim načinom primene.

Način primene:

Subkutana upotreba I intramuskularna upotreba.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Broj rešenja:323-01-00443-15-002 od 16.10.2017. godine za lek

LIMOXIN-200 LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1x 100 mL

Kod goveda, ovaca, koza i svinja telesne mase veće od 10 kg, lek se ne daje subkutano.

1.. KARENCA

Goveda, ovce i koze:

Meso i iznutrice: 27 danaMleko: 13 dana

Svinje:

Meso i iznutrice: 27 dana

Brojleri i ćurke:

Meso i iznutrice: 27 dana

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Lek se primenjuje intramuskularno kod goveda, ovaca, koza i svinja ˃10kg. Ne primenjivati subkutano.Parenteralna primene tetraciklina može dovesti do smanjenja plodnosti kod muških životinja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost leka nije dokazana tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja. Primena tetraciklina uperiodu razvoja kostiju i zuba, uključujući pozni graviditet, prouzrokuje prebojavanje zuba i usporeni rast kostiju kod fetusa.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne jesti, piti i pušiti tokom rukovanja lekom. Posle upotrebe oprati ruke.Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja. Lek može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije. U slučaju samoubrizgavanja, treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo ili pakovanje.Osobe sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.Zbog mogućeg kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Nositi zaštitne rukavice.

Predoziranje

Oksitetraciklin ima široku granicu sigurnosti kod ciljnih vrsta i vrlo je mala verovatnoća da ćepredoziranjem nastati simptomi toksičnosti. Ako se posumnja na toksične reakcije usled predoziranja,treba prekinuti sa terapijom i započeti odgovarajuće simptomatsko lečenje.

Interakcije

Ne treba primenjivati sa drugim antibioticima kao što su penicilini i cefalosporini.

Broj rešenja:323-01-00443-15-002 od 16.10.2017. godine za lek

LIMOXIN-200 LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1x 100 mL

1.. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog tip II zapremine 100 mL, zatvorena bromobutil gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom.Spoljnje pakovanje: kartonska kutija sa 1 bočicom od 100 mL i Uputstvom za lek

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00443-15-002 od 16.10.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji