Limoxin-200 LA 200mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Limoxin-200 LA rastvor za injekciju; 200mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01AA06
  • EAN: 8718692823556
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Limoxin-200 LA rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Limoxin-200 LA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Limoxin-200 LA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine za lek

Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju,200mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju, 200mg/mL, 1x100 mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. 1.Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. 1.Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia 2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine za lek

Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju,200mg/mL, 1x100mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodina lek, Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, EstoniaInterchemie werken "De Adelaar" B.V.,Metaalweg 8,Venray, Holandija

IME LEKA

LIMOXIN-200 LA

200mg/mLRastvor za injekcijuGoveda, ovce, koze, svinje, ćurke i brojlereOksitetraciklin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži :Oksitetraciklin …………………………….…200 mg

u obliku oksitetraciklina, dihidrata

Pomoćne supstance :

2-pirolidon;povidon K17, natrijum-formaldehidsulfoksilat,dihidrat;magnezijum oksid;teški;monoetilamin;hlorvodonična kiselina,voda za injekcije

INDIKACIJE

Goveda:

-Terapija respiratornih bolesti prouzrokovanih

Pasteurella multocida

Mannnheimia haemolitica

kada su ustanovljeni simptomi na određenom broju životinja u stadu.-Terapija zaraznog keratokonjunktivitisa goveda prouzrokovanog

Moraxella bovis

-Prevencija metritisa ako se tretira tokom ili neposredno nakon partusa. -Terapija anaplazmoze uzrokovane

Anaplasma marginale

-Terapija krpeljske groznice uzrokovane sa

Babesia divergens

Cytoecotes phagocytophilia

simptomi bolesti ustanovljeni na odredjenom broju životinja u stadu.

Svinje:

-Terapija respiratornih bolesti uzrokovanih

Bordetella bronchiseptica

Actinobacillus pleuropneumoniae

Terapiju atrofičnog rinitisa kod prasića prouzrokovanog

B. bronchiseptica

ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.- Terapija neonatalnog proliva tretiranjem krmača pre ili posle prašenja, ili tretiranjem same novorođene prasadi kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu. - Terapiju MMA sindroma krmača pre, tokom ili neposredno nakon prasenja kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.

Broj rešenja:323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine za lek

Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju,200mg/mL, 1x100mL

Terapija enzootske pneumonije prouzrokovane

Mannheimiae haemolyticae

Prevencija pobačaja prouzrokovanih sa

Chlamydia ovis

Terapija i kontrola "krpeljske groznice" prouzrokovane

Cytoecotes phagocytophilia

Staphylococcus aureus

Terapija eksudativnog perikarditisa „heartwater“ koji je uzrokovan

Ehrlichia ruminantum

Terapija CCP Contagious Caprine Pleuropneumonia koju prouzrokuje

Mycoplasma pneumoniae

Brojleri:

Terapija CRD-a hronični respiratorni sindrom

Ćurke:

Terapiju infekcija prouzrokovanih

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin ili na neku od pomoćnih supstanci.

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu aplikacije može doći do lokalne reakcije zapaljenje

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, svinje, ćurke i brojlere

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda, svinje, ovce, koze: intramuskularna primena. Brojleri, ćurke: subkutana primena.

Goveda i svinje > 10 kg, ovce i koze:

Pojedinačna doza od 20 mg oksitetraciklina/ kg telesne mase tj. 1 ml Limoxin-200 LA po 10 kg telesne mase daje se intramuskularno. Maksimalna zapremina po injekcionom mestu kod svinja, koza i ovaca je 5 ml, a za goveda 10 ml.

Brojleri i ćurke:

Pojedinačna doza od 50 mg oksitetraciklina/po kg telesne težine tj 0,25 ml Limoxin-200 LA po kg telesne mase, subkutanim načinom primene.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se obezbedila tačna doza, telesnu masu životinja treba odrediti što je moguće tacnije,da se izbeglo subdoziranje. Gumeni zapušač probušiti najviše 15 puta.

Broj rešenja:323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine za lek

Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju,200mg/mL, 1x100mL

KARENCA

Goveda, ovce i koze:

Meso i jestiva tkiva: 27 danaMleko: 13 dana

Svinje:

Meso i jestiva tkiva: 27 dana

Brojleri i ćurke:

Meso i jestiva tkiva: 27 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe: 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se primenjuje intramuskularno kod goveda, ovaca, koza i svinja 10>kg. Ne primenjivati subkutano.Parenteralna aplikacija tetraciklina može dovesti do smanjenja plodnosti kod muških zivotinja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek treba primenjivati na osnovu rezultata antibiograma. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da bude zasnovana na lokalnim regionalnim, farmskim epidemiološkim podacima o osetljivosti bakterija.Ne primenjivati kod svinja telesne mase manje od 10 kg

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne jesti, piti i pušiti tokom rukovanja lekom. Posle upotrebe oprati ruke. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja. Lek može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije. U slučaju samoubrizgavanja, treba odmah potražiti pomoć lekara

pokazati mu uputstvo ili

pakovanje.Osobe sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.Zbog mogućeg kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Nositi zaštitne rukavice.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost leka nije dokazana tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja.Primena tetraciklina u periodu razvoja kostiju i zuba, uključujući pozni graviditet, prouzrokuje prebojavanje zuba i usporeni rast kostiju kod fetusa.

Broj rešenja:323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine za lek

Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju,200mg/mL, 1x100mL

Interakcije

Ne treba primenjivati sa drugim antibioticima kao gto su penicilini i cefalosporini.

Predoziranje

Oksitetraciklin ima široku granicu sigurnosti kod ciljnih vrsta i vrlo je mala verovatnoća da će predoziranjem nastati simptomi toksičnosti. Ako se posumnja na toksične reakcije usled predoziranja, treba sa prekinuti sa terapijom i započeti odgovarajuće simptomatsko lečenje.

Inkompatibilnosti

Usled nedostatka ispitivanja, lek ne treba primenjivati istovremeno sa drugim supstancama.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od stakla tip II zapremine 100 mL, zatvorena bromobutil gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom.Spoljnje pakovanje:Složiva kartonska kutija

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji