Lincomed 400mg/g prašak za oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Lincomed prašak za oralni rastvor; 400mg/g; kesa, 1x5kg

  • ATC: QJ01FF02
  • EAN: 8606020510509
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Lincomed prašak za oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Lincomed na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Lincomed kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00509-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g

Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

DOO VETMEDIC Beograd

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

DOO VETMEDIC Beograd

Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00509-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

DOO VETMEDIC Beograd, Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

DOO VETMEDIC BeogradUstanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija

IME LEKA

Lincomed

Linkomicin 400 mg/gprašak za oralni rastvorza svinje i brojlere

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g praška za oralni rastvor sadrži:

Aktivna supstanca:

Linkomicin u obliku hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Saharoza do

INDIKACIJE

Svinje: infekcije digestivnog trakta svinja prouzrokovane sa

Brachyspira hyodysenteriae

dizenterija

svinja - krvavi proliv i

Lawsonia intracellularis

proliferativni ileitis.

Brojleri: infekcija digestivnog trakta brojlera prouzrokovana sa

Clostridium perfringens

nekrotični

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na linkomicin.Ne davati konjima, preživarima, kunićima, i sitnim glodarima zamorac, hrčak, činčila.Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Broj rešenja:

323-01-00509-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg

NEŽELJENA DEJSTVA

Linkomicin može izazvati prolazno razmekšavanje fecesa i edem anusa svinja, posle prva dva danatretmana. Veoma retko, kod nekih svinja može se pojaviti iritacija na koži ali ove promene spontano prolaze 5 do 8 dana posle prestanka davanja leka.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i brojleri.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svinje:-Doza linkomicina za svinje iznosi 33 do 66mg/L vode za piće.-Lek LINCOMED treba rastvoriti u količini od 10 do 20g/120L vode za piće, odnosno100 do 200g leka u 1200L vode za piće, zavisno od inteziteta infekcija.Terapija traje 10 dana ili još pet dana po prestanku simptoma bolesti.Brojleri:

-Doza linkomicina za brojlere iznosi 16mg/L vode za piće.

-Lek LINCOMED treba rastvoriti ukoličini od 10g/250L vode za piće, odnosno 100g leka u 2500L vode za piće.

Terapija traje 7 dana

Mediciranu vodu praviti svakih 24 sata, neutrošenu vodu baciti. Medicirana voda mora da bude jedini izvor vode za piće svo vreme terapije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Mediciranu vodu praviti svakih 24 sata, neutrošenu vodu baciti. Medicirana voda mora da bude jedini izvor vode za piće svo vreme terapije.

KARENCA

Meso svinja: 3 danaMeso brojlera: 5 danaLek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25

Broj rešenja:

323-01-00509-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg

Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju ili posle otvaranja pakovanja dobro zatvoreno kako bi se sprečilo prodiranje vlage.

Rok upotrebe:

godine, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

upotrebiti odmah

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće:

24 časa, čuvanjem na temperaturi do 25˚C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Uzimanje medicirane vode može biti smanjeno, zavisno od težine kliničke slike odnosno, inteziteta infekcije. U slučajevima kada je uzimanje vode signifikantno smanjeno životinje treba tretirati parenteralno.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ljudi presosteljivi na linkomicin ne treba da dolaze u kontakt sa ovim lekom.Voditi računa da ne dođe do udisanja praška, koristiti zaštitnu opremu prilikom rada rukavice, masku, naočare, odeću, odnosno pripremanja medicirane vode.Izbegavati direktni kontakt leka sa kožom, očima i sluzokožama, ukoliko dođe do kontakta, odmah isprati vodom. Ne jesti, piti i pušiti tokom rada sa ovim lekom.Ukoliko se pojave znaci alergije, odmah se obratiti lekaru.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne davati gravidnim krmačama.Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Interakcije

Ne davati istovremeno sa makrolidnim antibioticima.

Predoziranje

Linkomicin ispoljava široke granice sigurnosti, ali preporučene doze se ne smeju prekoračiti.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:

323-01-00509-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1000 g 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018. godine za lek Lincomed, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 5 kg

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:1x1000g:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: štampana tripleks folija PET/AL/PE

1.5kg:

PE kesa, sa samolepljivom etiketom.

Spoljašnje pakovanje: natron džak.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj dozvole

1x1000 g: 323-01-00509-17-002 od 23.08.2018.1x5 kg: 323-01-00510-17-002 od 23.08.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji