Lincomycine-spectinomycine 50mg/mL+100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Lincomycine-spectinomycine rastvor za injekciju; 50mg/mL+100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01RA94
  • EAN: 8713412035035
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Lincomycine-spectinomycine rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Lincomycine-spectinomycine na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Lincomycine-spectinomycine kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00586-19-001 od 20.08.2020. za lek

Lincomycine - spectinomycine, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Lincomycine - spectinomycine, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

ALFASAN INTERNATIONAL B.V.

Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

Podnosilac zahteva:

FARMANIMA D.O.O.

Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00586-19-001 od 20.08.2020. za lek

Lincomycine - spectinomycine, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FARMANIMA D.O.O.Živka Davidovića 113, Beograd, republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

ALFASAN INTERNATIONAL B.V.Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandija

IME LEKA

Lincomycine - spectinomycine

50 mg/mL + 100 mg/mLrastvor za injekcijuZa svinje i ovceLinkomicin, spektinomicin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

obliku 56.7 mg linkomicin-hidrohloridaSpektinomicin

obliku 149.1 mg spektinomicin-dihidrohlorid, pentahidrata

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol

Ostale pomoćne supstance

natrijum-hidroksid; hidrohlorna kiselina, razblažena; voda za injekcije

INDIKACIJE

Preparat je indikovan kod:Svinja - u terapiji infekcija respiratornog trakta enzootska pneumonija, infekcija digestivnog trakta dizenterija, koli infekcije, artritisa bakterijskog i mikoplazmatskog porekla, u terapiji crvenog vetra.Ovaca - u terapiji zarazne šepavosti

KONTRAINDIKACIJE

Preparat se ne primenjuje kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na linkomicin i/ili spektinomicin

Broj rešenja:

323-01-00586-19-001 od 20.08.2020. za lek

Lincomycine - spectinomycine, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu aplikacije se može javiti bolni otok koji spontano prolazi. Kod svinja se može javiti blaga dijareja, iritacija kože, otok anusa i uznemirenost koji spontano nestaju za nekoliko dana.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramuskularna primena kod svinja i ovaca. Doze: Svinje: 5 mg linkomicina u obliku hidrohlorida i 10 mg spektinomicina u obliku dihidrohlorid pentahidrata/ kg telesne mase, odnosno 1 mL leka /10 kg telesne mase, jednom dnevno, tokom 3 - 7 dana.Ovce: 5 mg linkomicina u obliku hidrohlorida i 10 mg spektinomicina u obliku dihidrohlorid pentahidrata/ kg telesne mase, odnosno 1 mL leka /10 kg telesne mase, jednom dnevno, tokom 3 dana

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ne aplikovati više od 10 mL leka po jednom mestu aplikacije.Primenjivati samo kod ciljnih vrsta životinja.

KARENCA

Meso svinja i ovaca: 21 dan od poslednje primene leka.Mleko tretiranih ovaca ne koristiti u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi od 2 - 8 °C.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi od 2 - 8 °C.

Broj rešenja:

323-01-00586-19-001 od 20.08.2020. za lek

Lincomycine - spectinomycine, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Na jednom mestu ne aplikovati više od 10 mL leka. Primenjivati samo kod ciljnih vrsta životinja. Pošto je linkomicin toksičan za zečeve, činčile i zamorčiće kombinaciju linkomicin/spektinomicin ne treba aplikovati ovim životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Kod osoba koje rukuju lekom može doći do anafilaktičke reakcije. Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dođe do samoubrizgavanja. U slučaju da dođe do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek.U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Lek se ne koristi kod životinja u laktaciji i gravidnih životinja.

Interakcije

Antagonista je sa penicilinima i cefalosporinima. Ne kombinovati sa drugim makrolidima.

Predoziranje

Linkomicin i spektinomicin su slabo toksični.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisani način, preparat nije toksičan po ljude, ribe, korisne insekte i životnu sredinu.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

Broj rešenja:

323-01-00586-19-001 od 20.08.2020. za lek

Lincomycine - spectinomycine, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje ujedno i spoljnje pakovanje leka: bočica od bezbojnog stakla

tip II,u kojoj se nalazi 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00586-19-001 od 20.08.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji