Livacox Q 300sporuliranih oocisti/doza+300sporuliranih oocisti/doza+300sporuliranih oocisti/doza+100sporuliranih oocisti/doza suspenzija za oralnu suspenziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Livacox Q suspenzija za oralnu suspenziju; 300sporuliranih oocisti/doza+300sporuliranih oocisti/doza+300sporuliranih oocisti/doza+100sporuliranih oocisti/doza; bočica, 10x1000doza

  • ATC: QI01AN01
  • EAN: 8594024230038
  • Vrsta leka: Vakcine za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Livacox Q suspenzija za oralnu suspenziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Livacox Q na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Livacox Q kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x1000 doza 10x10 mLBroj rešenja: 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x5000 doza 10x50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Livacox Q, suspenzija za oralnu suspenziju,10x1000 doza 10x10mLLivacox Q, suspenzija za oralnu suspenziju,10x5000 doza 10x50mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Biopharm, Research Institute of Pharmacy and Veterinary Drugs, A.S.

Jilove u Prahy, Pohori-Chotoun 90, Češka

Podnosilac zahteva:

Beoveterina DOO

Igmanska br. 4, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x1000 doza 10x10 mLBroj rešenja: 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x5000 doza 10x50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Beoveterina DOO, Igmanska br. 4, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biopharm, Research Institute of Pharmacy and Veterinary Drugs, A.S., Jilove u Prahy, Pohori-Chotoun 90, Češka

IME LEKA

LIVACOX Q

vakcina koja sadrži žive kokcidije

suspenzija za oralnu suspenziju

za roditeljske piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

doza 0,01 mL vakcine sadrži:

Aktivne supstance:

Eimeria acervulina

300-500 sporuliranih oocista

Eimeria maxima

300-500 sporuliranih oocista

Eimeria tenella

300-500 sporuliranih oocista

Eimeria necatrix

80-120 sporuliranih oocista

Konzervans:

Ostale pomoćne supstance:

prečišćena voda

INDIKACIJE

Prevencija kokcidioze prouzrokovane kokcidijama vrsta

Eimeria acervulina

Eimeria maxima

Eimeria tenella

Eimeria necatrix

kod roditeljskih pilića.

Doživotni imunitet protiv pomenutih vrsta kokcidija se razvija 10-14 dana posle jednokratne primene vakcine.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovano je korišćenje antikokcidijalnih lekova tokom čitavog perioda uzgoja vakcinisanih ptica.

Kontraindikovano je davanje hrane koja sadrži supstance sa antikokcidijalnim delovanjem najmanje 2 dana pre i 14 dana nakon vakcinacije.

Ne davati sulfonamide najmanje 2 dana pre i 14 dana nakon vakcinacije.

Broj rešenja: 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x1000 doza 10x10 mLBroj rešenja: 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x5000 doza 10x50 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Privremeno slabija konverzija hrane kod pilića se može uočiti 1-2 nedelje nakon vakcinacije.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Roditeljski pilići, u uzrastu od 1-10 dana.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

Pilići se vakcinišu u uzrastu od 1-10 dana, jednokratnom primenom jedne doze vakcine.

Preporučuje se da se vakcinacija sprovode u što ranijem uzrastu, kako bi se smanjila mogućnost infekcije terenskim sojem kokcidije.

Preporučeni uzrast pilića za vakcinaciju je 2-5 dana. Ako se vakcina primenjuje kod pilića starijih od 5 dana, neophodno je pažljivo pratiti da nije došlo do pojave patogenog soja kokcidije na farmi, koji može izazvati infekciju i uticati na efikasnost vakcinacije.

Pre primene vakcine pilićima treba uskratiti vodu za piće najmanje 2-3 sata, kako bi se osiguralo da će popiti vodu sa vakcinom.

Pre upotrebe vakcinu dobro promućkati.

Vakcina se resuspenduje u onoj količini hladne i čiste vode koju će ptice da popiju u roku od 2 sata. Konzumacija vode zavisi od broja pilića koji se vakcinišu, njihovog uzrasta, rase, temperature u objektu i drugih faktora. Za optimalno određivanje potrebne količine vode za piće koristi se sledeća formula:

L vode na svakih 1000 pilića za svaki dan života, odnosno:

broj pilića u hiljadama x starost pilića u danima = količina vode u litrima.

Tako, na primer, za vakcinaciju 1000 pilića u uzrastu od 5 dana treba resuspendovati 10 mL vakcine 1 mL vakcine = 100 doza u 5 litara vode 1x5, odnosno za vakcinaciju 5000 pilića u uzrastu od 7 dana, treba resuspendovati 50 mL vakcine u 35 L vode 5x7=35L; za vakcinaciju 10000 pilića u uzrastu od 4 dana resuspenduje se 100 mL vakcine u 40 L vode 10x4=40 L koja će biti popijena u roku od 2 sata.

Preporučuje se postepeno resuspendovanje vakcine u odnosu 1:100; npr. za 10000 pilića potrebno je 100 mL vakcine koja se najpre resuspenduje u 400 mL vode, a zatim u finalnom volumenu vode od 40 L.

Pilići treba da popiju svu vodu sa resuspendovanom vakcinom u roku od 2 sata. Nakon toga, napajanje se nastavlja pijaćom vodom.

Broj rešenja: 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x1000 doza 10x10 mLBroj rešenja: 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x5000 doza 10x50 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati poglavlje 8.

KARENCA

Nula 0 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi 2- 8°С, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe:

originalnom pakovanju 9 meseci.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja:

iskoristiti odmah.

Rok upotrebe posle dodavanja u vodu za piće/resuspendovanja u vodi za piće:

iskoristiti odmah

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcina nije efikasna protiv kokcidija kod drugih vrsta životinja. Slučajna ingestija leka od strane drugih vrsta životinja ne predstavlja rizik.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisanim pilićima se tokom čitavog perioda uzgoja ne sme davati hrana u koju su umešane

supstance sa antikokcidijalnim delovanjem. Sulfonamidi se ne smeju davati najmanje 2 dana pre i 14 dana posle primene leka.

Ukoliko se uginule ptice šalju u dijagnostičku laboratoriju ili na patohistološki pregled, potrebno je napomenuti da su bile vakcinisane protiv kokcidioze, kako se prisustvo oocista ne bi protumačilo kao kokcidioza. Pilići stari 13 i više dana, u zavisnosti od uslova uzgoja, mogu uginuti od nekrotičnog enteritisa koji se može pogrešno dijagnostikovati kao kokcidioza.

Vakcinišu se samo zdravi pilići držani u dobrim zoohigijenskim uslovima. Potrebno je obezbediti dovoljan broj pojilica kako bi svi pilići dobili potrebnu dozu vakcine. Pilići moraju biti dovoljno žedni kako bi popili vodu sa vakcinom u roku 2 sata.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Tokom rada sa vakcinom ne sme se jesti, piti i pušiti. Preporuka je da se pri rukovanju vakcinom koriste rukavice. Vakcina sadrži hloramin B koji kod osetljivih osoba može da izazove iritaciju kože ili respiratornih organa.

Broj rešenja: 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x1000 doza 10x10 mLBroj rešenja: 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019. za lek Livacox Q, vakcina protiv kokcidioze živine, oralna suspenzija, 10x5000 doza 10x50 mL

Upotreba tokom nošenja jaja

Vakcina se ne primenjuje u periodu nošenja jaja.

Interakcije

Nisu zabeležene druge interakcije osim onih navedenih u poglavlju

Kontraindikacije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.Odluka o primeni ove vakcine pre i posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.

Inkompatibilnost

Pogledati poglavlje

Kontraindikacije

Predoziranje

Predoziranje primena 10 puta veće doze nije prouzrokovala druge neželjene reakcije osim onih napisanih u poglavlju

Neželjena dejstva

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Plastična bočica HDPE sa čepom na navoj PE zapremine 25 mL sa 1000 doza 10mL vakcinePlastična bočica HDPE sa čepom na navoj PE zapremine 70 mL sa 5000 doza 50mL vakcineSekundarno pakovanje: kutija sa 10x1000 doza i kutija sa 10x5000 doza

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 10 x1000 doza 10x10 mL: 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019.Pakovanje 10 x5000 doza 10x50 mL: 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji