Magnum 44 LS 22mg/g+22mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Magnum 44 LS premiks za mediciniranu hranu; 22mg/g+22mg/g; kesa, 1x10kg

  • ATC: QJ01RA94
  • EAN: 8606008600215
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Magnum 44 LS premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Magnum 44 LS na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Magnum 44 LS kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g,1x1 kg

323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu,22mg/g+22mg/g,1x10kg

UPUTSTVO ZA LEK

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g, 1 x 1 kg

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g, 1 x 10 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

FISH Corp. 2000 d.o.o.

Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

FISH Corp. 2000 d.o.o.

Nebojšina 41, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g,1x1 kg

323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu,22mg/g+22mg/g,1x10kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH Corp. 2000 d.o.o.Nebojšina 41, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

FISH Corp. 2000 d.o.o.Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

IME LEKA

MAGNUM 44 LS

22 mg/g+22 mg/gpremiks za mediciniranu hranu za svinjelinkomicin, spektinomicin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivne supstance:

Linkomicin-hidrohlorid

Spektinomicin-hidrohlorid

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

INDIKACIJE

Za kontrolu i lečenje dizenterije svinja primarno uzrokovane sa

Serpulina hyodysenteriae

Fusobacterium

Campylobacter spp

., koji su osetljivi na kombinaciju linkomicina i

spektinomicina.Za kontrolu i lečenje enteritisa kod svinja uzrokovanih sa

Escherichia coli

Salmonella spp

osetljivim na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.Za kontrolu i lečenje enteritisa svinja koji izaziva

Lawsonia intracellularis

Kao pomoćni terapeutik u suzbijanju mikoplazmatske pneumonije kod svinja.U lečenju MMA sindroma kada je uzročnik osetljiv na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod preživara, konja, živine, kunića i ostalih malih herbivora.

Broj rešenja: 323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g,1x1 kg

323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu,22mg/g+22mg/g,1x10kg

NEŽELJENA DEJSTVA

Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji izraženi kao mučnina, povraćanje, abdominalni grčevi, proliv i pseudomembranozni kolitis. Retko se javljaju reakcije preosetljivosti izražene kao crvenilo i iritacija kože koji nestaju nekoliko dana posle prestanka primene leka.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

upotreba dodavanjem u hranu.

Doziranje:

lečenju i kontroli enteritisa i dizenterije:

Lečenje: 2 kg preparata po toni hrane u toku 3 nedelje ili dok ne prestanu klinički znaci bolesti.Kontrola: 1-2 kg preparata po toni hrane u rizičnom periodu.

Lečenje MMA:

1-2 kg preparata po toni hrane u toku 5-10 dana pre i 2-3 nedelje posle prašenja.

kontroli mikoplazmatske pneumonije:

1-2 kg preparata po toni hrane primenjivati svakodnevno u

rizičnom periodu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Napravljenu mediciniranu hranu treba utrošiti odmah.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:2 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25

u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

dana na temperaturi 25

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu:

dana na temperaturi 25

Broj rešenja: 323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g,1x1 kg

323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu,22mg/g+22mg/g,1x10kg

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah potražiti pomoć veterinara.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom za lek. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne preporučuje se primena leka tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Obzirom da postoji antagonizam između linkomicina i eritromicina ne treba ih primenjivati istovremeno. Pokazano je da linkomicin blokira neuromuskularnu provodljivost, pa ga ne treba koristiti sa drugim lekovima koji imaju sličan efekat npr. tubokurarin, pankuronijum.

Predoziranje

Sa farmakološke tačke gledišta antibiotici su relativno bezbedni lekovi, pa se i velike doze često tolerišu. Lečenje je simptomatsko.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje pripremaju mediciniranu hranu treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom rada sa lekom. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na linkomicin i/ili spektinomicin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 22mg/g+22mg/g,1x1 kg

323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine za lek

MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu,22mg/g+22mg/g,1x10kg

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

1.x 1 kg:

323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine

1.x 10 kg:

323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji