Maprelin 0.075mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Maprelin rastvor za injekciju; 0.075mg/mL; bočica, 1x10mL

  • ATC: QH01CA95
  • EAN: 4250286115790
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Maprelin rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Maprelin na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Maprelin kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00271-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x10mL

Broj rešenja:

3.3-01-00272-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x50mL

UPUTSTVO ZA LEK

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x10mLMaprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x50mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VEYX - PHARMA GMBH

Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka

Podnosilac zahteva:

SI POLJOVET D.O.O.- Beograd

Bulevar kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija

Broj rešenja:

3.3-01-00271-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x10mL

Broj rešenja:

3.3-01-00272-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x50mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

SI POLJOVET D.O.O.- BeogradBulevar kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka

IME LEKA

Maprelin

0.075mg/mLrastvor za injekcijuza svinje krmače i nazimicepeforelin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Aktivna supstanca:peforelin

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance:

natrijum-hidroksid, glacijalna sirćetna kiselina, voda za injekcije

INDIKACIJE

Za zootehničku primenu tretiranja grupe ili stada.- Indukcija estrusa kod krmača nakon zalučenja.- Indukcija estrusa kod polno zrelih mladih svinja nakon predhodne inhibicije ciklusa.

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne koristiti kod polno nezrelih jedinki, u slučaju steriliteta ili u slučaju postojanja poremećajaopšteg zdravstvenog stanja. Ne koristiti lek u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji od ekscipijenasa.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu primećena.

Broj rešenja:

3.3-01-00271-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x10mL

Broj rešenja:

3.3-01-00272-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x50mL

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje krmače i nazimice

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Prvopraskinje 24 h nakon zalučenja prasadi

37.5 mcg = 0.5 mL

Višepraskinje 24 h nakon zalučenja prasadi

150 mcg = 2.0 mL

48 h nakon termina medicinske inhibicije ciklusa

150 mcg = 2.0 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Za intramuskularnu aplikaciju. Jednokratna primena.

KARENCA

Svinje :Meso i iznutrice

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi frižidera 2˚C- 8˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja bočice: na temperaturi frižidera 2˚C- 8˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle prvog otvaranja bočice:

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne preporučuje se upotreba Maprelin-a tokom graviditeta i laktacije. Laboratorijska ispitivanja na

miševima su dokazala mogućnost pojave teratogenog efekta. Ne davati lek životinjama tokom graviditeta i laktacije.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobama koje su osetljive na analoge GnRH ne preporučuje se da rukuju ovim preparatom, kao i trudnicama zbog mogućeg teratogenog efekta, što je dokazano u ogledima na miševima. U slučaju

Broj rešenja:

3.3-01-00271-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x10mL

Broj rešenja:

3.3-01-00272-20-001

01.02.2021.

Maprelin, rastvor za injekciju, 0.075mg/mL, 1x50mL

uboda injekcionom iglom, treba se obratiti lekaru i pokazati uputstvo za upotrebu leka. Ako dodje do kontakta sa kožom, to mesto temeljno oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta s očima, dobro isprati vodom

Interakcije:

Istovremena terapija Maprelin-om i PMSG ili hCG može dovesti do prejake stimulacije jajnika.Inhibicija ciklusa lekovima pre aplikacije Maprelin-a, nema uticaja na njegovo dejstvo ukoliko se aplikuje u preporučenim vremenskim intervalima.

Inkompatibilnost:

Maprelin ne treba mešati sa drugim lekovima u istom špricu.

Predoziranje:

Nisu primećena neželjena dejstva kod svinja ni nakon trostrukog predoziranja najvišompreporučenom dozom.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla I hidrolitička grupa sa 10mL ili 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijskim poklopcem.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA95

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x10 mL: 323-01-00271-20-001 od 01.02.2021.1x50 mL: 323-01-00272-20-001 od 01.02.2021.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji