Marbosan-100 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Marbosan-100 rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01MA93
  • EAN: 8718692822870
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Marbosan-100 rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Marbosan-100 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Marbosan-100 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00423-21-001 od 12.10.2022. za lek

Marbosan-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Marbosan-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR EESTI AS2. INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija 2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

VOJVODINALEK DOO

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00423-21-001 od 12.10.2022. za lek

Marbosan-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR EESTI AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR B.V, Metaalweg 8, Venray, Holandija

2. IME LEKA

Marbosan-100

100 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda i svinjemarbofloksacin

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Marbofloksacin

Ekscipijensi:

Dinatrijum edetat

Monotioglicerol

Ostale pomoćne supstance:

Glukonolakton; Voda za injekcije

4. INDIKACIJE

Goveda: Lečenje respiratornih infekcija izazvanih osetljivim sojevima

Pasteurella multocida

Mycoplasma bovis

Lečenje akutnog mastitisa uzrokovanog gram-negativnim

bakterijama osetljivim na marbofloksacin.

Svinje:Lečenje MMA mastitis-metritis-agalakcija sindroma uzrokovanih bakterijskim sojevima osetljivim na marbofloksacin.

Broj rešenja: 323-01-00423-21-001 od 12.10.2022. za lek

Marbosan-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na marbofloksacin ili bilo koju pomoćnu supstancu. Lek ne treba koristiti u slučajevima kada je izolovani patogen rezistentan na druge fluorohinolone

unakrsna rezistencija.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Primena leka intramuskularnim putem može izazvati prolazne lokalne reakcije kao što su bol i otok na mestu ubrizgavanja i inflamatorne lezije koje mogu da potraju najmanje 12 dana nakon aplikacije. Međutim, kod goveda se pokazalo da se subkutana aplikacija lokalno bolje podnosi nego intramuskularna. Zbog toga se preporučuje subkutana primena kod težih jedinki. Lek treba aplikovati u predelu vrata.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE

Goveda i svinje.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek treba aplikovati u predelu vrata.

Goveda: Za subkutanu, intramuskularnu i intravensku upotrebu.

Preporučena doza je 2 mg marbofloksacina / kg telesne mase, što je ekvivalentno 1 mL leka na 50 kg telesne mase, jednom dnevno, subkutano ili intramuskularno, 3-5 uzastopnih dana.Za lečenje akutnog mastitisa, lek primeniti intramuskularno tokom 3 dana. Prva injekcija se takođe može dati intravenski. Goveda bolje podnose subkutanu aplikaciju nego intramuskularnu. Zbog toga se preporučuje subkutana primena kod težih jedinki.

Svinje: Za intramuskularnu upotrebu

Preporučena doza je 2 mg marbofloksacina / kg telesne mase, što je ekvivalentno 1 mL leka na 50 kg telesne mase, jednom dnevno, intramuskularno tokom 3 uzastopna dana. Da bi se obezbedila pravilna doza, telesnu masu treba odrediti što je moguće tačnije kako bi se izbeglo neadekvatno doziranje.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek treba aplikovati u predelu vrata.

Broj rešenja: 323-01-00423-21-001 od 12.10.2022. za lek

Marbosan-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Intravenske injekcije treba davati sporo zbog potencijalnog rizika od šoka.Da bi se obezbedila pravilna doza, telesnu masu treba odrediti što je moguće tačnije kako bi se izbeglo neadekvatno doziranje.Gumeni čep se ne sme probučiti iglom više od 15 puta.

1.. KARENCA

Goveda Meso i jestiva tkiva: 6 danaMleko: 36 sati

Svinje Meso i jestiva tkiva: 4 dana

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.Čuvati na temperature do 25°C.Nakon otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge grupe antimikrobnih lekova.Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluoro hinolone treba da izbegavaju svaki kontakt sa ovim lekom. Ako proizvod dođe u kontakt sa kožom ili očima, treba isprati sa dosta tekuće vode. Ne treba piti, jesti ili pušiti dok se koristi ovaj veterinarski lek. Oprati ruke nakon upotrebe. Kod slučajnog samo-ubrizgavanja može doći do blagu iritacije na mestu uboda. U slučaju samo ubrizgavanja ili gutanja, odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu.

Upotreba tokom laktacije, graviditeta i nošenja jaja

Laboratorijske ispitivanja pacovi, kunići nisu otkrile teratogenu, embriotoksičnu ili maternalnu toksičnost marbofloksacina. Bezbednost je dokazana kod krava tokom graviditeta i kod potomstva tretiranih ženki.

Interakcije

Nema poznatih.

Broj rešenja: 323-01-00423-21-001 od 12.10.2022. za lek

Marbosan-100, rastvor za injekciju, 100mg/mL, 1x100mL

Predoziranje

Nisu primećeni znaci toksičnosti marbofloksacina nakon primene doza 3 puta većih od preporučene. U slučajevima predoziranja mogu se pojaviti manji neuroloski poremećaji.Takve slučajeve treba tretirati simptomatski.

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

1.. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrasnje pakovanje:

Bočica od tamnog stakla hidrolitičke klase II, zapremine 100 mL zatvorena

zapušačem od silikonizovane bromo-butil gume svetlo sive boje, preko koje je aluminijumska kapica.

Spoljasnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00423-21-001 od 12.10.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji