Masticen Dry 500mg/5g intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Masticen Dry intramamarna suspenzija; 500mg/5g; intramamarni špric, 60x5g

  • ATC: QJ51CF02
  • EAN: 8606010560224
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Masticen Dry intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Masticen Dry na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Masticen Dry kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00367-18-001 od 02.07.2019. godine za lek Masticen Dry, intramamarna suspenzija, 500mg/5g, 60 x 5gNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00099-2019-8-003 od 13.11.2019.

UPUTSTVO ZA LEK

MASTICEN DRY, intramamarna suspenzija, 500mg/5g, 60 x 5g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CENAVISA S.L.

Cami Pedra Estela s/n, Reus, Španija

Podnosilac zahteva:

AGRIMATCO DOO NOVI SAD

Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00367-18-001 od 02.07.2019. godine za lek Masticen Dry, intramamarna suspenzija, 500mg/5g, 60 x 5gNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00099-2019-8-003 od 13.11.2019.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AGRIMATCO DOO NOVI SADNarodnog fronta 73/I, Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CENAVISA S.L.

Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Španija

IME LEKA

MASTICEN DRY500 mg/5 gIntramamarna suspenzijaza goveda krave u period zasušenjaKloksacilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric od 5 g sadrži:

Aktivne supstance:

Kloksacilin-benzatin 500 mg

Pomoćne supstance:

stearinska kiselina; aluminijum- monostearat i parafin, tečni, laki.

mlečnobela suspenzija

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje infekcija vimena i lečenje subkliničkih mastitisa kod krava u fazi zasušenja koje prouzrokuju mikroorganizmi

Staphylococcus aureus

Streptococcus

Truerperella pyogenes

Arcanobacterium pyogenes.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod krava u laktaciji. Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na peniciline, cefalosporine i / ili neki od ekscipijenasa. Takođe ne koristiti u slučaju kliničkog mastitisa.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu primećena. Poznato je da penicilinski preparati mogu izazvati alergijske reakcije.

Broj rešenja: 323-01-00367-18-001 od 02.07.2019. godine za lek Masticen Dry, intramamarna suspenzija, 500mg/5g, 60 x 5gNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00099-2019-8-003 od 13.11.2019.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda krave u periodu zasušenja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramamarna upotreba

Krave:

Primeniti ceo sadržaj šprica 500 mg kloksacilin benzatina po četvrti vimena, posle

poslednje muže. Lečiti istovremeno sve četiri četvrtine vimena.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lečenje bi trebalo uraditi na početku perioda zasušenja. Posle poslednje muže vime se opere i dezinfikuje. Sadržaj šprica se aplikuje u sisni kanal, zatim se vime izmasira kako bi se lek bolje resorbovao. Posle primene leka nema muže. Svaki špric se može upotrebiti samo jednom.Dobra klinička praksa zahteva lečenje zasnovano na antibiogramu i osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od životinja. Ukoliko to nije moguće, lečenje mora biti zasnovano na osnovu lokalne epidemiološke situacije regionalna ili na nivou farme koja se odnosi na osetljivost različitih sojeva bakterija koje su obično uzročnici mastitisa.

KARENCA

Meso: 28 danaMleko: 2 dana 48 sati nakon teljenja ukoliko je period zasušenja duži od 30 dana.

32 dana nakon tretmana ukoliko je period zasušenja 30 dana ili kraći.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Rok upotrebe

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema dostupnih podataka koji bi ukazivali na postojanje reproduktivne toksičnosti uključujući teratogenost kod goveda. U ispitivanjima na laboratorijskim životinjama i terenskim na ciljnoj vrsti

Broj rešenja: 323-01-00367-18-001 od 02.07.2019. godine za lek Masticen Dry, intramamarna suspenzija, 500mg/5g, 60 x 5gNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00099-2019-8-003 od 13.11.2019.

životinja, nije uočena reproduktivna toksičnost ili teratogeni efekti. Ovaj lek se koristiti samo kod krava u zasušenju.Ne koristiti kod krava u laktaciji

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini mogu nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili lokalne primene kod alergičnih osoba pruzrokovati reakcije preosetljivosti. Reakcija preosetljivosti na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije u pojedinim slučajevima mogu biti vrlo ozbiljne, te je u takvim okolnostima potrebno zatražiti lekarsku pomoć. Ukoliko se nakon izlaganja leku pojave simptomi preosetljivosti, npr. kožni osip, treba potražiti medicinsku pomoć i predočiti doktoru ovo upozorenje. Simptomi kao što su otok lica, usana, očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljni simptomi i preporučuje se hitna medicinska intervencija.Ne preporučuje se rukovanje ovim proizvodom u slučaju kad je preosetljivost na peniciline i cefalosporine ranije utvrđena. Preporučuje se pažljivo rukovanje kako bi se izbeglo nepotrebno izlaganje.Nakon rada sa preparatom ruke treba oprati vodom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od LDPE, koji sadrži 5 g intramamarne suspenzije. Spoljašnje pakovanje: 4 intramamarna šprica pojedinačno spakovana u providni plastični blister i finalno u složivu kartonsku kutiju koja sadrži 15 blistera.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00367-18-001 od 02.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji