Mavevak-BT® 6.5log10TCID50/doza emulzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Mavevak-BT® emulzija za injekciju; 6.5log10TCID50/doza; bočica staklena, 1x100mL

  • ATC: QI04AA02
  • EAN: 8606016455548
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: PRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Mavevak-BT® emulzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Mavevak-BT® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Mavevak-BT® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj privremene dozvole: 323-01-00202-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x50 mL

Broj privremene dozvole: 323-01-00203-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL staklena

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00204-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL HDPE

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00205-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x250 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Mavevak-BT®, emulzija za injekciju, 1x50 mL

Mavevak-BT®, emulzija za injekciju, 1x100 mL staklena bočica

Mavevak-BT®, emulzija za injekciju, 1x100 mL HDPE bočica

Mavevak-BT®, emulzija za injekciju, 1x250 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

Beogradki put 123, Subotica, Srbija

Podnosioc zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

Beogradki put 123, Subotica, Srbija

Broj privremene dozvole: 323-01-00202-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x50 mL

Broj privremene dozvole: 323-01-00203-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL staklena

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00204-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL HDPE

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00205-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x250 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.Beogradki put 123, Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.Beogradki put 123, Subotica, Srbija

IME LEKA

Mavevak-BT®vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/ LP/2016 emulzija za injekcijuza ovce i goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan 1 mL vakcine sadrži

Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/ LP /2016 10

50% infektivna doza za kulturu ćelija koja odgovara titru pre inaktivacije

Adjuvans:

Montanide ISA 61VG 0,6 mL

Konzervans:

0,05 - 0,1 mg

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija ovaca i goveda u cilju redukcije ili prevencije viremije i redukcije kliničkih simptoma uzrokovanih virusom bolesti plavog jezika serotip 4.Vreme potrebno za razvoj imuniteta : 3 nedelje nakon vakcinacijeDužina trajanja imuniteta: 12 meseci nakon revakcinacije.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

Broj privremene dozvole: 323-01-00202-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x50 mL

Broj privremene dozvole: 323-01-00203-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL staklena

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00204-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL HDPE

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00205-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x250 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad kod vakcinisanih životinja na mestu aplikacije može doći do prolazne lokalne reakcije, bezbolnog otoka čvorić : kod ovaca može biti promera manjeg od 3cm ,koji nestaje postepeno tokom 30 dana ;kod goveda može biti promera manjeg od 5 cm i prolazi spontano tokom 40 dana.Kod nekih vakcinisanih životinja može se javiti blagi porast telesne temperature od 0,5-1,0 °C u trajanju od jednog do tri dana nakon aplikacije vakcine.Retko je moguća pojava reakcije preosetljivosti. U takvim slučajevima, ukoliko je potrebno, treba dabude primenjena odgovarajuća terapija adrenalin, antihistaminici.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.

Kod ovaca i jagnjadi starijih od 2 meseca. Primarna vakcinacija se sprovodi subkutanom primenom dve doze vakcine od po 1 mL u intervalu od 3 nedelje, nezavisno od telesne mase i starosti životinje.Revakcinacija: jednom godišnje primenom jedne doze vakcine 1 ml.

Goveda

Kod goveda i teladi starijih od 3 meseca. Primarna vakcinacija se sprovodi subkutanom primenom dve doze vakcine od po 2 mL u intervalu od 3 nedelje, nezavisno od telesne mase i starosti životinje.Revakcinacija: jednom godišnje primenom jedne doze vakcine 2ml.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Dobro promućkati pre upotrebe.Vakcinu primenjivati uz uobičajene mere asepse.

КАRENCA

Nula 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Broj privremene dozvole: 323-01-00202-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x50 mL

Broj privremene dozvole: 323-01-00203-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL staklena

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00204-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL HDPE

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00205-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x250 mL

Uslovi čuvanja leka:

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 - 8 °C , zaštićeno od svetlosti.

Ne zamrzavati.

Rok upotrebe

24 meseca.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja

iskoristiti u roku od 10 sati.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ukoliko se vakcina primenjuje kod drugih domaćih i divljih preživara za koje se smatra da su pod rizikom od infekcije, vakcinaciju treba sprovoditi uz poseban oprez. Preporučuje se da se vakcina pre masovne vakcinacijeprvo primeni na manjem brojuživotinja. Nivo efikasnosti vakcine kod drugih vrsta koje ne pripadaju ciljnim može se razlikovati od nivoa efikasnosti zabeležnog kod ovaca i goveda.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se primeniti tokom graviditeta kod ovaca i krava.Bezbednost primene vakcine nije utvrđena kod ovaca i krava tokom laktacije kao ni kod priplodnih bikova. Kod ovih kategorija životinja vakcinu treba upotrebljavati isključivo prema proceni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara i/ili nadležnih nacionalnih institucija, odnosno u skladu sa važećom politikom vakcinacije životinja protiv virusa bolesti plavog jezika.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati pakovanje leka ili uputstvo za lek.

Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje

Prilikom predoziranja nisu zabeležene bilo kakve druge neželjene reakcije, izuzev onih opisanih u poglavlju Neželjena dejstva

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODALGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Broj privremene dozvole: 323-01-00202-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x50 mL

Broj privremene dozvole: 323-01-00203-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL staklena

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00204-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x100 mL HDPE

bočica

Broj privremene dozvole: 323-01-00205-23-001 od 22.05.2023. za lek

Mavevak-BT

emulzija za injekciju, 1x250 mL

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Datum izdavanja privremene dozvole za lek: 22.05.2023.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kartonska kutija sa jednom bočicom od tamnog stakla II hidrolitičke grupe koja sadrži 50 doza za ovce ili 25 doza za goveda 50 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.Kartonska kutija sa jednom bočicom od tamnog stakla II hidrolitičke grupe koja sadrži 100 doza za ovce ili 50 doza za goveda 100 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.Kartonska kutija sa jednom bočicom od polietilena visoke gustine HDPE koja sadrži 100 doza za ovce ili 50 doza za goveda 100 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.Kartonska kutija sa jednom bocom od polietilena visoke gustine HDPE koja sadrži 250 doza za ovce ili 125 doza za goveda 250 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim

Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

АТCvet kod: ovce: QI04AA02 goveda: QI02AA08

Vakcinacijom se kod goveda i ovaca stimuliše aktivni imunski odgovor protiv virusa bolesti plavog jezika, serotip 4.

Broj i datum izdavanja dozvole:Privremena dozvola

broj 323-01-00202-23-001 za pakovanje 1x50 mL

Privremena dozvola

broj 323-01-00203-23-001 za pakovanje 1x100 mL staklena bočica

Privremena dozvola

broj 323-01-00204-23-001 za pakovanje 1x100 mL HDPE bočica

Privremena dozvola

broj 323-01-00205-23-001 za pakovanje 1x250 mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji