Maxamox 200 200mg/g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Maxamox 200 oralni prašak; 200mg/g; kesica, 20x100g

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606008600437
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Maxamox 200 oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Maxamox 200 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Maxamox 200 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja:

323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

FISH Corp 2000 d.o.o.

Salaš broj 62, Bački Vinogradi, Subotica

Podnosilac zahteva:

FISH Corp 2000 d.o.o.

Nebojšina 41, 11000 Beograd

Broj rešenja:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja:

323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH Corp 2000 d.o.o.Nebojšina 41, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

FISH Corp 2000 d.o.o.Salaš br.62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

IME LEKA

MAXAMOX 200

200 mg/goralni prašakza svinje, telad do početka preživanja, brojlere, ćurićeamoksicilin, brojleri i ćurići

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca:

Amoksicilin, trihidrat

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

INDIKACIJE

Lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta, kao i infekcija kože i mekih tkiva , uzrokovanih bakterijama osetljivim na akoksicilin, kod teladi do početka preživanja, svinja, brojlera i ćurića.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na peniciline i cefalosporine. Lek se ne primenjuje kod odraslih preživara nakon početka preživanja, konja i malih herbivora zečeva, zamoraca, hrčaka. Ne primenjuje kod koka nosilja čija se jaja koriste za ljudsku ishranu.

Broj rešenja:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja:

323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod tretiranih životinja može doći do pojave dijareje i reakcija preosetljivosti. U slučaju pojave alergijskih reakcija ili bilo kojih drugih neželjenih efekata, terapiju treba odmah prekinuti.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje, telad do početka preživanja, brojleri i ćurići

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

MAXAMOX 200 se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće ili dodavanjem u hranu, u sledećim dozama:

rojleri i ćurići:

dnevnu dozu od 40-80 g leka treba rastvoriti u 80 litara vode za piće dnevno što je

dovoljno za 100 jedinki prosečne telesne mase od 1 kg.

Svinje i telad:

2-4 g leka na 100 kg telesne mase treba dati dva puta dnevno rastvoreno u vodi za

piće, odnosno 1-2 kg leka na tonu hrane.

Terapija traje 4 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode/hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini vode/hrane. Rastvor leka u vodi za piće mora se upotrebiti u toku dana. Svakodnevno pripremati svež lekoviti rastvor. Životinjama treba onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Za postizanje bistrog rastvora leka potrebno je 20 g leka rastvoriti u najmanje 7 litara vode.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:Svinje i telad: 7 dana.Brojleri: 2 dana.Ćurići: 5 dana.

Broj rešenja:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja:

323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe:

godine, čuvanjem na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

dana na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu:

dana na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće:

24 sata na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Lek ne davati drugima vrstama i kategorijama životinja, osim onih za koje je indikovan.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka, savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

MAXAMOX 200 oralni prašak treba pažljivo upotrebljavati u toku graviditeta i laktacije i to samo onda kada je to neophodno. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

Interakcije

Tetraciklini smanjuju efikasnost amoksicilina. Probenecid usporava klirens amoksicilina kod teladi, svinja i drugih životinja, zbog čega nastaje povećana koncentracija amoksicilina u serumu i produženo poluvreme eliminacije.

Predoziranje

Sa farmakološke tačke gledišta antibiotici su relativno bezbedni lekovi, pa se i velike doze često tolerišu. Eventualno trovanje se leči simptomatski. Ukoliko dođe do predoziranja leka životinjama treba obezbediti dovoljno vode za piće.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Broj rešenja:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja:

323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za lek

Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg, 1 x 10 kg:Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi 1 kesa sa 1 kg ili 1 kesa sa 10 kg oralnog praška.Pakovanje 20 x 20 g, 20 x 100 g:Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije sa 20 g ili 100 g oralnog praška.Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesica 20 x 20 g323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesica 20 x 100323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesa 1 x 1 kg323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesa 1 x 10 kg

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji