Mediflor 100 WSP 100mg/g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Mediflor 100 WSP oralni prašak; 100mg/g; kesa, 1x1kg

  • ATC: QJ01BA90
  • EAN: 8606020510240
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Mediflor 100 WSP oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Mediflor 100 WSP na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Mediflor 100 WSP kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00481-19-001 od 20.08.2020. za lek

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1000 g

UPUTSTVO ZA LEK

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1000 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00481-19-001 od 20.08.2020. za lek

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1000 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO Beograd - ČukaricaPetra Lekovića 6, Beograd, Republika Srbija.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOOBregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Mediflor 100 WSP

100 mg/goralni prašakza svinje i brojlereflorfenikol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca

Florfenikol

Pomoćna supstanca

INDIKACIJE

Svinje: Lečenje i kontrola respiratornih bolesti svinja kontrola samo u zapatu u kome već postoje ispoljeni klnički simptomi bolesti kod nekih jedinki, kada treba tretirati sve životinje radi sprečavanja širenja bolesti, prouzrokovanih sa

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella

multocida, Bordetella bronchiseptica

Streptococcus suis

kao i drugih infekcija izazvanih

mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.

Brojleri: Kolibaciloza i druge infekcije živine izazvane na mikroorganizmima osetljivim na florfenikol pastereloza, streptokokne i stafilokokne infekcije i dr..

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod krmača tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nerastova namenjenih za priplod.Lek se ne primenjuje kod životinja koje su predhodno ispoljile preosetljivost na florfenikol.

Broj rešenja:

323-01-00481-19-001 od 20.08.2020. za lek

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1000 g

NEŽELJENA DEJSTVA

Svinje: Blago smanjenje konzumiranja vode za piće, tamno braon prebojavanje fecesa i konstipacija, mogu se uočiti u toku tretmana. Najčešće zapaženi neželjeni efekti su dijareja i/ili perianalni i rektalni eritem/edem. Svi navedeni simptomi su prolaznog karaktera.Brojleri: Nisu poznate.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno desjtvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i brojleri.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Dnevna doza florfenikola je 10 mg na kilogram telesne mase, u vodi za piće, tokom 5 uzastopnih dana.Individualno doziranje: 1 g

Mediflor 100 WSP

na 10 kg telesne mase dnevno, u vodi za piće,

kontinuirano tokom 5 uzastopnih dana. Grupno doziranje: Da bi se tretirale svinje koje piju uobičajnu količinu vode, odnosno 10% od telesne mase, potrebno je dodati 100 ppm-a florfenikola 100 mg/L u vodu za piće, tokom 5 uzastopnih dana. Ova medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za napajanje životinja.Koncentracija od 100 ppm-a florfenikola se dobija tako što se 100g leka

Mediflor 100 WSP

florfenikola rastvori u 100 litara vode za piće ili 1 kg

Mediflor 100 WSP

100 g florfenikola

rastvori u 1000 litara vode za piće.

Količina leka

Mediflor 100 WSP

kilogramima kg, koju treba rastvoriti u 1000 L vode za piće, može

da se izračuna na osnovu ukupne telesne mase svinja koje treba tretirati

i ukupne količine vode

koju te svinje popiju u toku 24 sata

na osnovu sledeće formule:

Brojleri:Dnevna doza florfenikola je 20 do 30 mg/kg telesne mase, u vodi za piće kontinuirano 3 do

Mediflor 100 WSP

se primenjuje rastvoren u vodi za piće u koncentraciji od 200 do 300 g leka u

100 L vode za piće, odnosno 2 do 3 kg leka u 1000 L vode za piće što odgovara koncentraciji florfenikola od 200 do 300 ppm, kontinuirano 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Konzumiranje medicinirane vode od strane životinja zavisi od nekoliko faktora, uključujući

zdravstveno stanje životinja i ambijentalne uslove, kao što su temperatura i vlažnost vazduha.

Mediflor 100 WSP

kg za

1.00L vode za piće

1. x UTMS kg 100 x KV L

Broj rešenja:

323-01-00481-19-001 od 20.08.2020. za lek

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1000 g

Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, svakodnevno treba pratiti potrošnju medicinirane vode i prema toj potrošnji prilagođavati koncentraciju florfenikola u vodi za piće. Ako to međutim nije moguće postići, lek dozirati individualno ili životinje tretirati parenteralno.

BrojleriPosle rastvaranja leka u vodi za piće, mediciniranu vodu utrošiti odmah nakon rastvaranja.Rastvor u kome je koncentracija florfenikola preko 1g po litri vode za piće, može da precipitira.

KARENCA

Za meso i jestiva tkiva svinja 20 dana.Za meso i jetsiva tkiva brojlera 7 dana.Karenca počinje da teče po prestanku primene medicinirane vode.Lek se ne sme koristiti kod nosilja konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.Čuvati udaljeno od hrane, pića i stočne hrane.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon rastvaranja

24 časa, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjamaPosebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.

toku tretmana, životinje treba pojiti samo mediciniranom vodom.Kod prekomerne konzumacije vode usled visoke temperature vazduha u objektima gde životinje borave, koncentraciju leka u vodi za piće treba uskladiti sa dnevnom potrošnjom vode ili pristupiti individualnom doziranju na kilogram telesne mase.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Kod prekomerne konzumacije vode usled visoke temperature vazduha u objektima gde životinje borave, koncentraciju leka u vodi za piće treba uskladiti sa dnevnom potrošnjom vode ili pristupiti individualnom doziranju na kilogram telesne mase.

Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol, treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinsrkim lekom.Tokom pripremanja medicirane vode obavezno se pridržavati mera zaštite za radnika zaštitna odela, maske za lice i dr..

Broj rešenja:

323-01-00481-19-001 od 20.08.2020. za lek

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1000 g

Prilikom rukovanja preparatom nije dopušteno jesti, piti i pušiti, a nakon rada ruke treba oprati vodom i sapunom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

ispitivanjima na laboratorijskim životinjama nije evidentiran potencijalni embriotoksični ili fetotoksični efekat florfenikola. Bezbednost florfenikola nije utvrđena kod krmača u toku graviditeta i laktacije. Zbog toga se primena ovog lek ne preporučuje kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Interakcije

Lek se ne primenjuje istovremeno sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima.

Predoziranje

slučaju predoziranja leka, kod svinja se javljaju: opadanje telesne mase, smanjeno konzumiranje hrane i vode, perianalni eritem i edem, kao i promena nekih hematoloških i biohemisjkih parametara koji ukazuju na dehidrataciju.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništava se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje ujedno i spoljašnje: tripleks kesa PET/AL/LDPE

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet

kod: QJ01BA90

Broj dozvole: 323-01-00481-19-001 od 20.08.2020. za

Mediflor 100 WSP

oralni prašak, 1 x 1 kg

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji