Mediflor 40 40mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Mediflor 40 premiks za mediciniranu hranu; 40mg/g; kesa, 1x10kg

  • ATC: QJ01BA90
  • EAN: 8606020510264
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Mediflor 40 premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Mediflor 40 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Mediflor 40 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD - ČUKARICA

Petra Lekovića 6, Čukarica-Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD - ČUKARICAPetra Lekovića 6, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOO,Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Mediflor 40

40 mg/gpremiks za mediciniranu hranuza svinje i ribeflorfenikol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca

Pomoćne supstance

Parafin tečni, laki; sojino brašno.

INDIKACIJE

Za lečenje respiratornih oboljenja svinja prouzrokovanih sojevima

Pasteurella multocida

na florfenikol. Pre primene leka potrebno je potvrditi prisustvo oboljenja u zapatu.

Za lečenje oboljenja riba prouzrokovanih sojevima

Aeromonas salmonicida

osetljivim na florfenikol.

KONTRAINDIKACIJE

Svinje: Lek se ne primenjuje kod krmača tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nerastova namenjenih za priplod.Lek se ne primenjuje kod životinja koje su predhodno ispoljile preosetljivost na florfenikol.

Ribe: Lek se ne primenjuje kod riba namenjenih reprodukciji.

Broj rešenja:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

NEŽELJENA DEJSTVA

Svinje: Najčešće zapaženi neželjeni efekti su dijareja, perianalna inflamacija i prolapsus rektuma. Navedeni efekti su prolaznog karaktera i spontano nestaju po prestanku tretmana. Ribe: Nisu poznata

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje, ribe.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svinje: Dnevna doza florfenikola je 10 mg na kilogram telesne mase dnevno ekvivalentno 250 mg preparata

Mediflor 40

kg telesne mase, kontinuirano tokom 5 uzastopnih dana. Ovu dozu

obezbeđuje 200 g florfenikola umešanih u jednu tonu hrane pri dnevnoj konzumaciji hrane 5% od telesne mase, tj. koncentracija florfenikola od 200 ppm-a.

Mediflor 40

treba da bude umešan u hranu u količini od 5 kg 200 g florfenikola na jednu tonu

kompletne hrane za svinje 200 ppm-a. Ovako pripremljena medicinirana hrana, koja se svinjama daje kontinuirano u toku 5 uzastopnih dana, obezbeđuje dnevnu dozu od 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase, pri konzumaciji 5% od telesne mase dnevno.

Ukoliko je dnevna konzumacija hrane drugačija od 5% telesne mase, količina potrebnog leka

Florfenikol P

koja se umešava u 1kg hrane izračunava se po sledećoj formuli:

Mediflor 40

/kg telesne

mаse dnevno

prosečna telesna masa svinja kg

Mediflor 40/

prosečna dnevna količina konzumirane hrane kg/svinji

Ribe: Preporučena doza za ribe iznosi 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase dnevno, tokom 10 uzastopnih dana.

Način primene

Mediflor 40

treba umešati u hranu u količini od 5 kg 200 g florfenikola na jednu tonu

kompletne hrane za svinje 200 ppm-a. Ovako pripremljena medicinirana hrana, koja se svinjama daje kontinuirano tokom 5 uzastopnih dana, obezbeđuje dnevnu dozu od 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase.Ribe:

Mediflor 40

treba da bude umešan u hranu riba u količini od 25 g na 100 kg telesne mase riba,

što odgovara dozi od 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase.

Da bi se obezbedilo što ravnomernije mešanje leka sa hranom za ribe, pre nego što bude izmešan sa peletiranom hranom premiks treba izmešati sa jestivim uljem, a zatim sa manjom količinom peletirane hrane. Ova manja količina hrane se onda izmeša sa celokupnom predviđenom količinom peleta.

Broj rešenja:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

Za tretman riba sa nepeletiranom mediciniranom hranom,

Mediflor 40

treba ravnomerno izmešati sa

hranom pre finalnog pripremanja testa koje se daje ribama na konzum. Bolesnim ribama mediciniranu hranu treba davati kontinuirano tokom 10 uzastopnih dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Prilikom pripremanja medicirane hrane, posebno voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u obrok.Koncentracija leka u hrani za svinje ni pod kojim uslovima ne sme da bude niža od 200ppm.

KARENCA

Svinje:

za meso i jestiva tkiva 20 dana.

meso riba nije za ljudsku ishranu 15 dana od poslednjeg tretmana, pri temperaturi vode od

10°C 150°D.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage.Čuvati udaljeno od hrane, pića i stočne hrane.

Rok upotrebe

2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon zamešavanja leka u hranu:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod pripremanja medicirane hrane posebno voditi računa da lek bude ravomerno umešan u obrok!

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Ovaj veterinarski lek treba primenjivati na osnovu antibiograma. Neodgovarajuća primena ovog leka može povećati procenat bakterija koje su rezistentne na florfenikol.Životinje koje pokazuju smanjenje apetita i/ili izrazito loše opšte zdravstveno stanje neće hranom uneti dovoljne količine leka pa ih treba tretirati parenteralno.Maksimalna koncentracija leka u hrani ne sme da prelazi 12.5 kg/tonu, jer može smanjiti palatibilnost hrane i dovesti do posledične slabije konzumacije.Zbog mogućeg razvoja rezistencije ne davati lek u manjim dozama od preporučenih.

Broj rešenja:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinji

Može doći do senzizizacije kože. Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol, treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.Tokom pripremanja medicirane hrane obavezno se pridržavati mera zaštite za radnike zaštitna odela, maske za lice i dr..Za vreme rada sa premiksom potrebno je nositi rukavice i nije dopušteno jesti, piti i pušiti, a nakon rada ruke treba oprati vodom i sapunom.U slučaju izlaganja leku temeljno isprati vodom.Ukoliko se nakon izlaganja jave simptomi poput osipa na koži, potrebno je javti se lekaru i poneti sa sobom uputstvo za lek ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

ispitivanjima na laboratorijskim životinjama nije evidentiran potencijalni embriotoksični ili fetotoksični efekat florfenikola. Međutim, bezbednost florfenikola nije utvrđena kod krmača u toku graviditeta i laktacije. Zbog toga se primena ovog lek ne preporučuje kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Interakcije

Lek se ne primenjuje istovremeno sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima.

Predoziranje

slučaju predoziranja leka kod svinja, javlja se opadanje telesne mase, smanjeno konzumiranje hrane i vode, perianalni eritem i edem, kao i promena nekih hematoloških i biohemijskih parametara koji ukazuju na dehidrataciju.Kod riba, doza florfenikola koja je do 10 puta veća od preporučene, ne prouzrokuje kliničke simptome ili patološke promene.

Inkompatibilnost

Lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje

1x1kg: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: tripleks kesa PE/AI/LDPE.1x10 kg: Unutrašnje pakovanje: dvostruka polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje: natron džak.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj rešenja:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja:

323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. za lek

Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00479-19-001 od 08.07.2020. godine za Mediflor 40 1x 1 kg323-01-00480-19-001 od 08.07.2020. godine za lek Mediflor 40 1x 10 kg;

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji