Neogent 80mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Neogent rastvor za injekciju; 80mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01GB03
  • EAN: 8606009120125
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Neogent rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Neogent na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Neogent kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00168-17-001 od 21.09.2017. godine za lek

Neogent, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Neogent, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

“FM PHARM” d.o.o.

Beli Golub 20, Palić

Podnosilac zahteva:

“FM PHARM” d.o.o.

Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00168-17-001 od 21.09.2017. godine za lek

Neogent, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

“FM PHARM” d.o.o. Vuka Mandušića 39a, Subotica

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

“FM PHARM” d.o.o. Beli Golub 20, Palić

IME LEKA

NEOGENTgentamicin 80 mg/ml rastvor za injekcijuZa goveda, svinje, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Gentamicin –sulfat 80 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat

Propilparahidroksibenzoat

Natrijum-metabisulfit

Natrijum-edetat

0.16 mg

voda za injekcije

INDIKACIJE

Neogent se koristi u terapiji oboljenja respiratornog i urogenitalnog trakta domaćih životinja, infekcija kože i mekih tkiva, artritisa i septikemija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena leka kod novorodjenčadi, gravidnih životinja, kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega i oboljenjima unutrašnjeg uha, kao i kod životinja alergičnih na gentamicin i druge aminoglikozidne antibiotike.

Broj rešenja:

323-01-00168-17-001 od 21.09.2017. godine za lek

Neogent, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1 x 100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Učestala primena gentamicina može da izazove oštećenja bubrega, organa sluha i ravnoteže. Posebnu osetljivost pokazuju mačke, tako da i terapijske doze dovode do teškog oštećenja vestibularne funkcije poremećaj ravnoteže sa ataksijama i oštećenja bubrega. U takvim slučajevima terapiju treba obustaviti. Moguće su alergijske reakcije na gentamicin. Gentamicin može da dovede do neuromišićne slabosti, mučnine i povećanja transaminaza i alkalne fosfataze. Gentamicin deluje depresivno na rad srca.Ukoliko prilikom primene leka dođe do ispoljavanja neželjenih efekata obustaviti tretman i započeti simptomatsku terapiju. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preparat se aplikuje intramuskularno u sledećoj dozi:

4.8 mg gentamicin-sulfata/ kg telesne mase dva puta dnevno.Govedima i svinjama se daje 6 mL leka na 100 kg telesne mase svakih 12 sati, a psima i mačkama 0.6 mL na 10 kg telesne mase svakih 12 sati. Terapija traje 3-5 dana, zavisno od intenziteta oboljenja.Lečenje urinarnih infekcija kod pasa i mačaka prouzrokovanih sa

Proteus spp., E. Coli

Pseudomonas spp

treba da traje najmanje 10 do 14 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Parenteralna aplikacija gentamicina trebalo bi da se koristiti samo kod ozbiljnih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima. Pri tom je potrebno imati antibiogram, pošto svi sojevi, inače osetljivih mikroorganizama, nisu podjednako osetljivi na gentamicin.

KARENCA

Zbog akumulacije gentamicina u jetri, bubrezima i na mestu injekcije, mora se izbegavati ponovljeni tretman gentamicinom tokom trajanja karence.

Meso i iznutrice goveda: 192 danaMeso i iznutrice svinja: 146 danaMleko goveda: 8 dana

Broj rešenja:

323-01-00168-17-001 od 21.09.2017. godine za lek

Neogent, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1 x 100 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Ne sme se davati sa hloramfenikolom, diureticima i drugim aminoglikozidnim antibioticima, niti mešati sa cefalosporinima, eritromicinom, penicilinima, sulfonamidima i vitaminima B kompleksa.Ne primenjivati istovremeno sa neuromišićnim blokatorima, opštim anesteticima i magnezijum sulfatom.Ototoksični i nefrotoksični efekti su zapaženi kod svih ciljnih vrsta životinja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Gentamicin se ne koristi kod gravidnih životinja, s obzirom da prolazi placentarnu barijeru postoji rizik od ototoksicnog efekta na fetus. Kontraindikovana je primena leka kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja i mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Kod osoba koje rukuju lekom može doći do pojave reakcije preosetljivosti. Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokože sa lekom. Pridržavati se opštih pravila o parenteralnoj aplikaciji leka.

Interakcije

pogledu antibakterijskog dejstva, gentamicin je sinergist sa ampicilinom i kanamicinom protiv Proteus vrsta a sa kolistinom protiv Pseudomonas vrsta. Hloramfenikol deluje inhibitorno na antibakterijski efekat gentamicina. Etakrinska kiselina pojačava ototoksični efekat a ostali aminoglikozidni antibiotici potenciraju i miorelaksantno i nefrotoksično dejstvo gentamicina. Cefalosporini potenciraju nefrotoksičnost a sam gentamicin pojačava dejstvo miorelaksanata. Kombinacija gentamicina sa cefalosporinima toksičnija je od njegove kombinacije sa penicilinom. Medjutim, cefalotin smanjuje nefrotoksičnost gentamicina, verovatno utičući na njegovu ekskreciju.Kada se gentamicin koristi kod urinarnih infekcija dobro je dati alkalotike zbog toga što je efikasniji u alkalnoj sredini.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja:

323-01-00168-17-001 od 21.09.2017. godine za lek

Neogent, rastvor za injekciju, 80 mg/mL, 1 x 100 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla hidrolitičke grupne II, sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00168-17-001 od 21.09.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji