Noramin® 500mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Noramin® rastvor za injekciju; 500mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x50mL

  • ATC: QN02BB02
  • EAN: 8606106339376
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Noramin® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Noramin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Noramin® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00007-18-002 od 12.07.2018. za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Noramin

rastvor za injekciju, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja

323-01-00007-18-002 od 12.07.2018. za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACKralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACPocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

IME LEKA

Noramin

metamizol-natrijum500.00 mg/mLrastvor za injekcijuza konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivne supstance:

Metamizol-natrijum

Pomoćne supstance:

Vinska kiselina

2.00mg

Voda za injekcije

INDIKACIJE

Otklanjanje bolova u gastroinestinalnom traktu različite etiologije kataralna enteralgija, tonični grčevi creva, opstipacija, meteorizam želudca i creva, dilatacija želuca, faringealni ili ezofagealni spazam – opstrukcije.

Akutni zapaljenski procesi lokomotornog aparata artritis, burzitis, tendinitis i miozitis

Bolne rane i ozlede.

Otklanjanje spazma materice distocija kod krmača i ovaca.

Spastična stanja urinarnog trakta.

Snižavanje povišene telesne temperature.

Smanjenje bola u toku pregleda ili terapije životinja.

Simptomatska terapija u lečenju bakterijskih infekcija.

Broj rešenja

323-01-00007-18-002 od 12.07.2018. za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju, 1 x 50 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama sa obolelim bubrezima, jetrom, srcem i promenjivom krvnom slikom, kao ni dehidriranim i iscrpljenim životinjama.

Ne daje se kod gastroenteritisa i kod krvarenja bez obzira na poreklo.

Ne daje se sportskim konjima najmanje 5 dana pred takmičenje.

NEŽELJENA DEJSTVA

Produžena primena metamizola može da prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanje, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre.Visoke doze ovog leka, zbog prenadraženosti centralnog nervnog sistema, mogu da prouzrokuju ataksije i grčeve. Ukoliko primetite bilo kakvo neželjeno dejstvo, ili neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Kod jakih bolova i grčeva lek treba aplikovati sporo intravenski, ali se može aplikovati i inramuskularno. Preporučuje se oba načina primene.Konjima se lek aplikuje intravenski.Lek se obično primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza leka se može ponoviti jednom ili dva puta u toku dana, u intervalu od 8 sati.Doze leka za intravensku i intramuskularnu aplikaciju:

do 5mL/50kg t.m., ekv. 20mg do 50mg metamizola/kg t.m.

do 4mL/50kg t.m., ekv. 20mg do 40mg metamizola/kg t.m.

1.5 do 5mL/50kg t.m., ekv. 15mg do 50mg metamizola/kg t.m.

do 2mL/25kg t.m., ekv. 20mg do 40mg metamizola/kg t.m.

psi i mačke 0.25mL/5kg t.m., ekv. 25mg metamizola/kg t.m.

Terapija se ponavlja u toku 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Na jednom injekcionom mestu i.m. govedima se maksimalno može dati do 20mL, a svinjama i ovcama do 10mL leka.Subkutana primena preparata nije preporučljiva zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva.Ukoliko se lek primenjuje u okviru terapije infektivnih procesa, oni moraju biti pod kontrolom antibiotika

Broj rešenja

323-01-00007-18-002 od 12.07.2018. za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju, 1 x 50 mL

KARENCA

Meso: 12 dana.Mleko: 5 dana.Lek se ne primenjuje kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Sportskim konjima preparat se ne daje najmanje 5 dana pred takmičenje.

Interakcije

Ovaj lek ne treba davati istovremeno sa bili kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom NSAIL, zbog mogućeg antagonizma ili potenciranja toksičnih neželjenih efekata.Ne primenjivati ga zajedno sa barbituratima skraćuje efekat NORAMIN

-a i hlorpromazinom

nastaje hipotermija.

Inkompatibilnost

Zbog nedovoljno poznate inkompatibilnosti metamizol ne treba mešati u sa drugim lekovima.

Predoziranje

većim dozama od preporučenih, metamizol, dovodi do eksitacije centralnog nervnog sistema koja se manifestuje pojavom ataksija i grčeva.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka o bilo kakvom štetnom dejstvu i toku graviditeta i laktacije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga životinji treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose zaštitne maske, rukavice i naočare.Zbog održavanja higijene, osobe koje daju lek životinji, treba da operu ruke nakon toga.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja

323-01-00007-18-002 od 12.07.2018. za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju, 1 x 50 mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Staklena bočica 1 x 50mL, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00007-18-002 od 12.07.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji