Noramin® 500mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Noramin® rastvor za injekciju; 500mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x50mL

  • ATC: QN02BB02
  • EAN: 8606106339376
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Noramin® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Noramin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Noramin® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 000453811 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 28.03.2024.god., za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju,

metamizol-natrijum, 500mg/ml, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

NORAMIN

rastvor za injekciju, metamizol-natrijum, 500mg/ml, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja: 000453811 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 28.03.2024.god., za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju,

metamizol-natrijum, 500mg/ml, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

IME LEKA

Noramin

metamizol-natrijum500.00 mg/mLrastvor za injekcijuza konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivne supstance:

metamizol-natrijum

Pomoćne supstance:

Vinska kiselina

2.00 mg

Voda za injekcije

INDIKACIJE

Otklanjanje bolova u gastroinestinalnom traktu različite etiologije kataralna enteralgija, tonični grčevi creva, opstipacija, meteorizam želudca i creva, dilatacija želuca, faringealni ili ezofagealni spazam – opstrukcije.

Akutni zapaljenski procesi lokomotornog aparata artritis, burzitis, tendinitis i miozitis

Bolne rane i ozlede.

Otklanjanje spazma materice distocija kod krmača i ovaca.

Spastična stanja urinarnog trakta.

Snižavanje povišene telesne temperature.

Smanjenje bola u toku pregleda ili terapije životinja.

Simptomatska terapija u lečenju bakterijskih infekcija.

Broj rešenja: 000453811 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 28.03.2024.god., za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju,

metamizol-natrijum, 500mg/ml, 1 x 50 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama sa obolelim bubrezima, jetrom, srcem i promenjivom krvnom slikom, kao ni dehidriranim i iscrpljenim životinjama.

Ne daje se kod gastroenteritisa i kod krvarenja bez obzira na poreklo.

Ne daje se sportskim konjima najmanje 5 dana pred takmičenje.

NEŽELJENA DEJSTVA

Produžena primena metamizola može da prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanje, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre.Visoke doze ovog leka, zbog prenadraženosti centralnog nervnog sistema, mogu da prouzrokuju ataksije i grčeve.Ukoliko primetite bilo kakvo neželjeno dejstvo, ili neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veteinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Kod jakih bolova i grčeva lek treba aplikovati sporo intravenski, ali se može aplikovati i inramuskularno. Preporučuje se oba načina primene.Konjima se lek aplikuje intravenski.Lek se obično primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza leka se može ponoviti jednom ili dva puta u toku dana, u intervalu od 8 sati.Doze leka za intravensku i intramuskularnu aplikaciju:

do 5 mL/50 kg t.m., ekv. 20 mg do 50 mg metamizola/kg t.m.

do 4 mL/50 kg t.m., ekv. 20 mg do 40 mg metamizola/kg t.m.

1.5 do 5 mL/50 kg t.m., ekv. 15 mg do 50 mg metamizola/kg t.m.

do 2 mL/25 kg t.m., ekv. 20 mg do 40 mg metamizola/kg t.m.

0.25 mL/5 kg t.m., ekv. 25 mg metamizola/kg t.m.

Terapija se ponavlja u toku 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Na jednom injekcionom mestu i.m. govedima se maksimalno može dati do 20 mL, a svinjama i ovcama do 10 mL leka.Subkutana primena preparata nije preporučljiva zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva.Ukoliko se lek primenjuje u okviru terapije infektivnih procesa, oni moraju biti pod kontrolom antibiotika

Broj rešenja: 000453811 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 28.03.2024.god., za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju,

metamizol-natrijum, 500mg/ml, 1 x 50 mL

1.. KARENCA

Meso: 12 dana Mleko: 5 danaPreparat se ne primenjuje kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25°C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Sportskim konjima preparat se ne daje najmanje 5 dana pred takmičenje.

Posebne mere opreza pri upotreba leka kod životinja

Na jednom injekcionom mestu i.m. govedima se maksimalno može dati do 20mL, a svinjama i ovcama do 10mL leka.Subkutana primena preparata nije preporučljiva zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva. Ukoliko se lek primenjuje u okviru terapije infektivih procesa, oni moraju biti pod kontrolom antibiotika.Kod duže primene metamizola mora se pratiti hematološko stanje životinje da bi se otkrila eventualna pojava leukopenije agranulocitoze.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga životinji treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose zaštitne maske, rukavice i naočare.Zbog održavanja higijene, osobe koje daju lek životinji, treba da operu ruke nakon toga.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka o bilo kakvom štetnom dejstvu i toku graviditeta i laktacije.

Interakcije

Ovaj lek ne treba davati istovremeno sa bili kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom NSAIL, zbog mogućeg antagonizma ili potenciranja toksičnih neželjenih efekata.Ne primenjivati ga zajedno sa barbituratima skraćuje efekat NORAMIN

-a i hlorpromazinom

nastaje hipotermija.

Predoziranje

većim dozama od preporučenih, metamizol, dovodi do ekscitacije centralnog nervnog Sistema koja se manifestuje pojavom ataksija i grčeva.

Broj rešenja: 000453811 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 28.03.2024.god., za lek

NORAMIN

rastvor za injekciju,

metamizol-natrijum, 500mg/ml, 1 x 50 mL

Inkompatibilnost

Metamizol je inkopatibilan sa kiselinama i oksidativnim sredstvima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..03.2024.god.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla I hidrolitičke grupe, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom, sa 50 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija.

ATCvet kod:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 000453811 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 28.03.2024.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji