PolyVar® Yellow 275mg/traka za košnicu traka za košnicu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo PolyVar® Yellow traka za košnicu; 275mg/traka za košnicu; kesa, 1x10kom

  • ATC: QP53AC05
  • EAN: 4007221046288
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

PolyVar® Yellow traka za košnicu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za PolyVar® Yellow na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za PolyVar® Yellow kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja..323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine za lek

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

UPUTSTVO ZA LEK

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

2. European Pharma Hub Kft.

1. Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

2. 2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska

Podnosilac zahteva:

Marlo Farma d.o.o.

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja..323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine za lek

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Marlo farma doo,Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH,Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

2. European Pharma Hub Kft.2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska

IME LEKA

flumetrin 275 mgtraka za košnicuza pčele

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna traka za košnicu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Dibutiladipat; propilenglikoldikaprilokaprat; sojino ulje, epoksidno; stearinska kiselina; polivinilhlorid; titan-dioksid E171; gvožđeII-oksid, žuti E172.

INDIKACIJE

Za lečenje varooze kod medonosnih pčela uzorkovane parazitom

Varroa destructor

osetljivim na

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju rezistencije na piretroide, kao što je opisano u odeljku 12. POSEBNA UPOZORENJA.

NEŽELJENA DEJSTVA

Broj rešenja..323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine za lek

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Medonosne pčele.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za primenu u košnici. Lek treba postaviti na ulaz u košnicu, kako bi ga pčele koristile kao prolaz. Za svaku standardnu košnicu treba primeniti dve trake.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Primena traka za košnicu:

Lečenje treba započeti ubrzo po završetku perioda paše i vrcanja meda, kako bi se nakon toga osigurao dovoljno dug period aktivnosti letenja kod pčela, od koje zavisi efikasnost ovog leka i razvoj zdravih zimskih pčela. Lečenje treba započeti najmanje 9 nedelja pre prestanka aktivnosti letenja kod pčela, koje treba da traje do kraja aktivnosti pčela, ali ne duže od 4 meseca. U slučaju kontinuiranog otpadanja varoa u devetoj nedelji nakon primene leka, lečenje treba nastaviti. Tako će period lečenja obično uključivati i kritično razdoblje mogućeg horizontalnog prenosa varoa npr. usled grabeža.Efikasnost lečenja treba nadgledati načinom opisanim u odeljku 12. POSEBNA UPOZORENJA.

Trake treba postaviti na ulaz u košnicu tako da pčele mogu izlaziti i ulaziti u košnicu samo kroz otvore na traci. Cela površina i otvori traka ne smeju biti prekriveni kako bi se omogućio kontakt pčela s trakama i ventilacija košnice. Trake su tako napravljene da ne sprečavaju uklanjanje mrtvih pčela. Trake se ne smeju seći.

Pakovanje sadrži samo trake za košnicu pa se za njihovo pričvršćivanje na ulaz u košnicu može koristiti dodatni pribor, kao što su klinovi, spajalice, ekseri ili komadi drveta, u zavisnosti od vrste košnice i veličine ulaza. Trake se mogu pričvrstiti sa spoljašnje ili unutrašnje strane ulaza u košnice.

slučaju košnica sa širokim ulazom, dve trake se mogu postaviti u nizu videti sliku 3a, npr. košnicetipa Boczonadi, Dadant, Deutsch normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast i Zander.

slučaju košnica sa malim ulazom, trake se mogu postaviti pod pravim uglom ispred ulaza videti sliku 3c, npr. košnice tipa Layens i A-Ž.

Ispod su prikazani primeri postavljanja traka na ulaz u košnicu:

Broj rešenja..323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine za lek

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

KARENCA

Med: nula dana. Ovaj lek se ne sme koristi za vreme paše/medenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece. Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Veterinarski lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na kesici i kutiji posle oznake „EXP“.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle otvaranja:

sve trake se moraju iskoristiti odmah nakon otvaranja kese.

Preostale neiskorišćene trake treba odbaciti.

Broj rešenja..323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine za lek

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Sva pčelinja društva na istom pčelinjaku treba lečiti istovremeno. Ovaj veterinarski lek treba primenjivati kao deo strategije u suzbijanju varooze. U cilju smanjenja rizika od razvijanja rezistencije, isti akaricid se ne treba primenjivati dve godine uzastopno. Iz tog razloga, ovaj veterinarski lek treba primenjivati svake druge godine, odnosno naizmenično sa lekovima koji sadrže aktivne supstance druge hemijske klase. U zavisnosti od lokalnog stanja rezistencije varoa na piretroide, razmak između dve primene ovog leka može biti i duži od jedne godine. S obzirom na to da flumetrini i tau-fluvalinat pripadaju istoj hemijskoj klasi, nisu prikladni za naizmeničnu primenu.Primena leka koja odstupa od instrukcija datih u Uputstvu za lek može dovesti do povećane rezistencije i što kao posledicu ima neuspešno lečenje i gubitak pčelinjih društva.

Preporučuje se ispitivanje osetljivosti varoa na akaricide na regionalnom nivou, npr. biološkim ili molekularnim testovima lančana reakcija polimeraze, PCR. Ovaj lek ne bi trebalo primenjivati na područjima na kojima je utvrđena rezistencija varoa na piretroide. Ukoliko je u prethodnom periodu ustanovljena rezistencija na piretroide, treba preispitati trenutno status rezistencije s obzirom na to da posle nekoliko godina, , rezistentne varoe mogu da postanu osetljive na ovaj lek.

Da bi pčele bile izložene aktivnoj supstanci neophodna je aktivnost letenja. U slučaju dužeg perioda smanjene aktivnosti letenja pčela, npr. zbog nepovoljnih vremenskih uslova, efikasnost ovog leka može biti smanjena.

Efikasnost lečenja treba pratiti utvrđenim standardnim testovima, kao što je stalno praćenje broja otpalih grinja pomoću lepljive fioke ili procenom broja varoa na 100 pčela, kako bi se procenila potreba za zimskim lečenjem npr. oksalnom kiselinom.

Jednom upotrebljene trake ne treba više koristiti.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nekoliko sati nakon postavljanja PolyVar Yellow moguće je okupljanje pčela na ulazu u košnicu, dok se ne priviknu na postavljene trake. Za vreme visokih spoljašnjih temperatura treba obezbediti odgovarajuću ventilaciju košnice. PolyVar Yellow nije ispitan tokom izuzetno visokih spoljašnjih temperatura. Ovaj lek može uticati na ventilaciju košnice u sličnoj meri kao standardna sredstva za sužavanje ulaza u košnicu, te se po potrebi može privremeno ukloniti.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Kesicu sa trakama za košnicu treba čuvati u spoljašnjem pakovanju do njihove upotrebe.Nakon rukovanja lekom ruke oprati hladnom vodom.

Interakcije

Nema poznatih.Ne koristiti istovremeno sa drugim akaricidima protiv varooze.

Predoziranje

Zbog načina primene traka, mogućnost predoziranja kao i pojava simptoma trovanja smanjena je na minimum.

Broj rešenja..323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine za lek

PolyVar

Yellow, traka za košnicu, 275 mg, 1 x 10 kom

Inkompatibilnosti

Nisu poznate.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Ovaj veterinarski lek ne sme da dospe u vodene tokove jer može biti otrovan za ribe i druge vodene organizme.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: kesica od poliester/aluminijum/polietilen male gustine folije sa 10 traka za košnicu.Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kesica sa 10 traka za košnicu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00343-17-001 od 26.04.2018. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji