Sulfatrim® 100mg/g+20mg/g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Sulfatrim® oralni prašak; 100mg/g+20mg/g; kesica, 1x100g

  • ATC: QJ01EW10
  • EAN: 8606106339161
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Sulfatrim® oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Sulfatrim® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Sulfatrim® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00343-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00344-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

UPUTSTVO ZA LEK

Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g+20mg/g, 100 g

Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g+20mg/g, 250 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00343-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00344-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACKralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACPocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

IME LEKA

Sulfatrim

100 mg/g + 20 mg/goralni prašaktelad ždrebad, prasad i jagnjadsulfadiazin, trimetoprim

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Sulfadiazin 100,0 mgTrimetoprim 20,0 mg

Pomoćna supstanca:

Dekstroza monohidrat

INDIKACIJE

teladi

lečenje baktrijskih infekcija - enteritisa, kolibaciloze, sekundarnih infekcija i drugih

infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

ždrebadi

lečenje infekcija gastrointestinalnog trakta, respiratornih i urinarnih infekcija

uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

prasadi

lečenje akutnog i hroničnog enteritisa, proliva posle odbijanja, sekundarnih infekcija i

drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

jagnjadi

lečenje gastrointestinalnih i respiratornih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima

osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

Broj rešenja: 323-01-00343-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00344-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod onih jedinki koje su preosetljive na sulfonamide i trimetoprim.

NEŽELJENA DEJSTVA

Samo ponekad, kod tretiranih životinja može se pojaviti ataksija, mučnina, povraćanje, dijareja i hematološke promene trombocitopenija i leukopenija. Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad, ždrebad, prasad, jagnjad.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek Sulfatrim

se daje oralno, umešan u hranu.

Doza leka za sve životinje: 10 g praška na 40 kg telesne mase dnevno ili 1 g praška na 4 kg telesne mase, što je ekvivalentno 25 mg sulfadiazina i 5 mg trimetoprima na 1 kg telesne mase dnevno. Dozu treba podeliti i životinji dati u dva puta i u intervalu od 12 sati - polovinu ujutro, a drugu polovinu uveče. Lečenje traje 3 do 5 dana, najduže 7 dana.

Način primene

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Unos hrane zavisi od kliničkog stanja životinje. Da bi se odredila tačna doza, koncentracija leka mora biti izračunata uz uzimanje u obzir unosa hrane. Izračunata doza mora biti izmerena pomoću kalibrisane vage.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Uvek praviti svežu smešu leka i hrane. Ukoliko posle nekoliko dana od početka primene leka kod tretiranih životinja ne nastupi poboljšanje, treba preispitati dijagnozu. Lek ne davati životinjama duže od 7 dana.

KARENCA

Meso teladi i jagnjadi: 15 danaMeso prasadi: 10 danaLek se ne koristi kod ždrebadi čije se meso koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Broj rešenja: 323-01-00343-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00344-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

Iskoristiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ukoliko se pojavi alergijska reakcija primenu leka obustaviti.Preparat se ne daje odraslim preživarima kod kojih može dovesti do poremećaja saprofitske mikroflore rumena, i do moguće indigestije i deficijencije vitamina K.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući

poremećaj funkcije bubrega.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Poželjno je da osobe naročito one koje su preosetljive na sulfonamide i trimetoprim za vreme

mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije. U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže vode. Ukoliko se pojave alergijske reakcije otok usana i/ili kapaka, crvenilo lica ili otežano disanje treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.Tokom umešavanja leka u hranu/rastavaranja u vodi za piće/mleku i davanja leka životinjama ne jesti, ne piti i ne pušiti.Oprati ruke posle svake upotrebe.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne preporučuje se primena leka tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Sulfadiazin se ne sme aplikovati zajedno sa baktericidnim lekovima, kao što su penicilini, cefalosporini i aminoglikozidi. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine krvne plazme, pa im na taj način pojačavaju delovanje. S druge strane, lokalni anestetici, naročito derivati para-aminobenzoeve kiseline, kao i vitamini B kompleksa nikotinamid, folna kiselina smanjuju delovanje sulfonamida. Isto tako, jonoforni kokcidiostatici deluju antagonistički na efekte sulfadiazina. Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Sulfonamidi pa i sulfadiazin su sinergisti i sa trimetoprimom.

Predoziranje

Ukoliko se preparat koristi u dozama većim od terapijskih, naročito u toku dužeg vremenskogperioda, kod tretiranih životinja se uglavnom javljaju gastrointestinalni poremećaji. Pored toga, moguća je i prolazna salivacija, kao i depresija CNS-a.

Broj rešenja: 323-01-00343-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00344-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

Inkompatibilnost

Preparat Sulfatrim

se ne sme mešati sa drugim lekovima u vodi za piće ili hrani.

Broj rešenja: 323-01-00343-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00344-22-001 od 05.10.2023. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kesa od tripleks folije pet/al/pe.Unutrašnje je ujedno i spoljašnje pakovanje.Veličina pakovanja: 100 g i 250 g.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

1.x 100 g

323-01-00343-22-001 od 4. 10. 2023.

1.x 250 g:

323-01-00344-22-001 od 4. 10. 2023.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji