Sulfatrim® 100mg/g+20mg/g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Sulfatrim® oralni prašak; 100mg/g+20mg/g; kesa, 1x250g

  • ATC: QJ01EW10
  • EAN: 8606106339178
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Sulfatrim® oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Sulfatrim® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Sulfatrim® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00135-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00137-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

UPUTSTVO ZA LEK

Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g+20mg/g, 100 g

Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g+20mg/g, 250 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00135-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00137-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACKralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACPocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac , Srbija

IME LEKA

Sulfatrim

sulfadiazin+trimetoprim100 mg/g + 20 mg/goralni prašak

telad, ždrebad, prasad, jagnjad

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Sulfadiazin 100 mgTrimetoprim 20 mg

Pomoćne supstance:

Dekstroza monohidrat

INDIKACIJE

teladi

lečenje baktrijskih infekcija - enteritisa, kolibaciloze, sekundarnih infekcija i drugih

infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

ždrebadi

lečenje infekcija gastrointestinalnog trakta, respiratornih i urinarnih infekcija

uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

prasadi

lečenje akutnog i hroničnog enteritisa, proliva posle odbijanja, sekundarnih infekcija i

drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin.

jagnjadi

lečenje gastrointestinalnih i respiratornih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima

osetljivim na kombinaciju trimetoprim/sulfadiazin .

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega ihematopoetskih organa, kao i kod onih jedinki, koje su preosetljive na sulfonamide i trimetoprim.

Broj rešenja: 323-01-00135-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00137-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

NEŽELJENA DEJSTVA

Samo ponekada, kod tretiranih životinja može se pojaviti ataksija, nauzeja, povraćanje, dijareja i hematološke promene trombocitopenija i leukopenija. Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad, ždrebad, prasad, jagnjad.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preparat Sulfatrim

se daje u hrani, vodi za piće ili mleku, u količini koja iznosi za sve životinje: 10

praška na 40 kg/t.m. dnevno ili 4g praška na 1 kg/t.m., što je ekvivalentno 400mg+80mg na 1 kg/t.m. dnevno. Dozu treba podeliti i životinji dati u dva puta i u intervalu od 12 sati - polovinu ujutro, a drugu polovinu uveče. Lečenje traje 3 do 5 dana, najduže 7 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.

KARENCA

Meso teladi i jagnjadi: 15 danaMeso prasadi: 10 danaLek se ne koristi kod ždrebadi čije se meso koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja:

Iskoristiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Preparat Sulfatrim

se ne sme mešati sa drugim lekovima u vodi za piće ili hrani.

Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.

Broj rešenja: 323-01-00135-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00137-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ukoliko se pojavi alergijska reakcija primenu leka obustaviti.Preparat se ne daje odraslim preživarima kod kojih može dovesti do poremećaja saprofitske mikroflore rumena, i do moguće idigestije i deficijencije vitamina K.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Sulfadiazin se ne sme aplikovati zajedno sa baktericidnim lekovima, kao što su penicilini, cefalosporini i aminoglikozidi. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine krvne plazme, pa im na taj način pojačavaju delovanje. S druge strane, lokalni anestetici, naročito derivati para-aminobenzoeve kiseline, kao i vitamini B-kompleksa nikotinamid, folna kiselina smanjuju delovanje sulfonamida. Isto tako, antagonistički na efekte sulfadiazina, deluju jonoforni kokcidiostatici. Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Sulfonamidi pa i sulfadiazin su sinergisti i sa trimetoprimom

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Poželjno je da osobe naročito one, koje su preosetljive na sulfonamide, trimetoprim ili druge lekove, odnosno određene vrste antigena, za vreme primene preparata usled moguće senzibilizacije, nose zaštitne rukavice.Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama u zavisnosti od izraženosti simptoma mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kesa od tripleks folije pet/al/pe.Veličina pakovanja: 100 g i 250 g.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj rešenja: 323-01-00135-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00137-17-001 od 22.09.2017. za lek Sulfatrim

oralni prašak, 100mg/g + 20mg/g, 1 x 250 g

Broj i datum izdavanja dozvole:

1.x 100 g

323-01-00135-17-001

1.x 250 g:

323-01-00137-17-001

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji